Přeskočit na obsah

Město Brno — Program na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích

Dotační program je vyhlašován za účelem posílit poskytování ekosystémových služeb v plochách zeleně, zvýšit odolnost města vůči dopadům změny klimatu (horko, sucho, přívalové deště) a zlepšit hospodaření se srážkovými vodami. Pozitivně hodnoceno je též posílení rekreační a pobytové funkce vnitrobloků, zvýšení estetické hodnoty prostranství kolem domů a posílení vztahu obyvatel k městské zeleni a přírodě ve městě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické i fyzické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna. 
  • Vlastníci bytových domů – společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva apod..
  • Vlastníci budov veřejné vybavenosti (budovy pro školství, vzdělávání, sociální nebo zdravotnickou péči).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je poskytována na projekty zvyšující množství zeleně a množství ploch a opatření umožňujících zasakování srážkové vody.
 • Preferována jsou opatření, která přináší zvětšení listové plochy v místě (např. výsadba stromů, popř. keřů či popínavé zeleně).
 • Opatření přinášející zvětšení rozlohy ploch s nezpevněným povrchem (např. květinové záhony, produkční záhony, trávníky nebo zatravňovací dlaždice). Podporováno je též zavedení či posílení systému hospodaření se srážkovou vodou směřující ke snížení spotřeby pitné vody pro zálivku.
 • Podporováno je zřizování opatření posilujících zasakování srážkové vody (zasakovací průlehy, rýhy apod.).
 • Součástí projektu může být i nákup drobného mobiliáře (lavička, krmítko pro ptáky, herní prvky pro děti), úprava či zbudování drobné infrastruktury (např. pískoviště), náklady na tyto položky však mohou tvořit maximálně 10 % požadované částky.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků: 3 400 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 300 000 Kč.
 • Uznatelné náklady hrazené z vlastních zdrojů žadatele musí tvořit minimálně 10 % celkové výše poskytnuté dotace.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na pozemku (či skupině pozemků) přiléhajícím k bytovému domu nebo budově pro veřejnou vybavenost. Příjemce dotace musí projekt realizovat na území statutárního města Brna.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru