Přeskočit na obsah

Město Česká Lípa — Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Podpora sociálních služeb ve městě Česká Lípa vychází z potřeby udržení stávající sítě registrovaných sociálních služeb, které využívají občané, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiné tíživé situace.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 03. 2022 do 22. 03. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být i fyzická či právnická osoba, nezisková organizace, církevní právnická osoba zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, spolek či sdružení, jejichž projekt, aktivita nebo činnost je realizována na území města Česká Lípa vč. jeho částí a pro občany České Lípy.

Typy podporovaných projektů:

  • Celoroční činnost a služby i jednorázové akce.
  • Dotaci je možno poskytnout ke krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním určité činnosti či akce, k nákupu potřebného materiálu a vybavení pro danou aktivitu (rehabilitační pomůcky, zdravotnický materiál, ochranné pomůcky, hračky), ke krytí nákladů na propagaci, poštovné, cestovné, nájemné, vstupné na kulturní akce a dále nákladů na realizaci rekondičních pobytů, zájezdů, akcí pro veřejnost. Prostředky lze použít také na úhradu mezd a ostatních osobních nákladů.

Forma a výše podpory:

  • Schválený finanční objem dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, činí v rozpočtu poskytovatele 8 000 000 Kč.
  • Spoluúčast žadatele činí min. 20 % z poskytované dotace.
  • Žádosti o poskytnutí dotace posoudí výbor pro sociální politiku a zdravotnictví podle stanovených kritérií. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví stanoví návrhy na udělení dotací včetně odůvodnění vycházejících ze stanovených kritérií. Návrhy výboru budou předloženy k posouzení a schválení Zastupitelstvu města.
  • Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí konkrétním žadatelům na vybrané činnosti a akce včetně přesného určení účelu použití dotace schvaluje Zastupitelstvo města Česká Lípa. O žádosti rozhodne Zastupitelstvo města Česká Lípa nejpozději do 90 dnů od ukončení podávání žádostí.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem nemůže být příspěvková organizace.
  • Na každou registrovanou službu musí poskytovatel vyplnit samostatnou žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru