Přeskočit na obsah

Město Děčín — Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny

Dotace na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsažené v § 32–70, které jsou zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 06. 2022 do 22. 06. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
 • osoby samostatně výdělečně činné.

Typy podporovaných aktivit:

 • Typ dotace A: Dotace na podporu registrovaných sociálních služeb 
  • Dotace typu A jsou určeny na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsažené v § 32–70, které jsou zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a jejichž poskytovatel je držitelem platného „Pověření Ústeckého kraje č. ….“ k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na dané období.
 • Typ dotace B: Dotace na podporu ostatních dlouhodobých aktivit v sociální oblasti
 • Dotace typu B jsou určeny na podporu: 
  • celoročních činností — jiných dlouhodobých aktivit v sociální oblasti,
  • registrovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje, nezařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
 • Typ dotace C: Dotace na jednorázové akce v sociální oblasti 
  • Dotace typu C jsou určeny na podporu jednorázových akcí v sociální oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Dotace typu A — Výpočet dotace se odvíjí od povinného podílu spolufinancování z jiných zdrojů dle typu služby (viz Metodika zajištění sítě sociálních služeb ÚK), celkové alokace na sociální oblast ve schváleném rozpočtu města Děčína a zisku bodového ohodnocení.
 • Dotace typu B — mohou být podpořeny neregistrované sociální služby či aktivity poskytované celoročně v maximální výši 85 % rozpočtu do částky nejvýše 150 000 Kč pro žadatele zapojené do komunitního plánování města Děčína. Pro žadatele nezapojené do komunitního plánování města Děčína je maximální částka dotace 15 000 Kč.
 • Dotace typu C (Dotace na jednorázové akce pro registrované i neregistrované služby) je maximální výše dotace 50 % rozpočtu akce do částky 30 000Kč pro organizace zapojené do komunitního plánování města Děčína. Pro organizace nezapojené do komunitního plánování města Děčína je maximální částka dotace na jednorázové akce 10 000Kč.
 • Alokace finančních prostředků na dotační program „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny v roce 2022 — II.“ je 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Doručené žádosti o dotaci budou zpracovány odborem sociálních věcí a zdravotnictví, který zajistí všechny administrativní postupy spojené s realizací dotačního programu, provede kontrolu formální správnosti a předloží je k rozhodnutí orgánům města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru