Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu

Dotace na podporu kultury a cestovního ruchu budou poskytovány za účelem podpory kulturních aktivit, které nezajišťuje město a které vedou k využívání volného času především dětí a mládeže a ve výjimečných případech, pokud je to v zájmu města, také k podpoře aktivit dospělých.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 10. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, charitativní organizace, zapsané ústavy a příspěvkové organizace zřízené jiným zřizovatelem než městem Hodonín. Organizace musí být registrována v ČR a vykonávat činnost v oblasti kultury a cestovního ruchu a tuto svou činnost musí vykonávat k prvnímu dni, kdy je možné podat žádost o dotaci, alespoň 12 měsíců ve městě Hodoníně.

Typy podporovaných aktivit:

 • Peněžní prostředky z programu přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu budou poskytovány za účelem podpory kulturních aktivit, které nezajišťuje město a které vedou k využívání volného času především dětí a mládeže a ve výjimečných případech, pokud je to v zájmu města, také k podpoře aktivit dospělých, a to v některé z těchto oblastí:
 • 1. Ediční a propagační činnost:
 • Cílem tohoto grantu je podpora a iniciace 
  • a) literárních talentů ve všech oblastech slovesné tvorby v rámci tematických akcí pořádaných organizací,
  • b) výtvarné a hudební činnosti a mediální propagace zaměřené na město Hodonín a jeho okolí v rámci akcí pořádaných organizací,
  • c) propagace cestovního ruchu.
 • 2. Podpora neprofesionálně uměleckých aktivit zejména dětských a mládežnických kolektivů.
 • 3. Akce, které svým rozsahem a významem přispějí k bohatosti kulturního života města, nebo k podpoře kulturních akcí, vztahujících se ke svátkům, výročím a významným dnům.
 • 4. Grant za reprezentaci města (např. kulturních kolektivů) Cílem tohoto grantu je podpořit subjekty, které svou reprezentací města přesáhly hranice regionu 5. Údržba a opravy kulturních a církevních památek a zařízení podporující cestovní ruch.
 • 6. Podpora kulturně-uměleckých aktivit neprofesionálních kolektivů – využití volného času v době prázdnin.
 • 7. Podpora vzniku a činnosti hudebního klubu (jazz, folk, rock apod.).
 • 8. Podpora folklorních tradic.
 • 9. Podpora produktů cestovního ruchu zvlášť s ohledem na vznik nových aktivit v této oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto programu, která bude vyčleněná v rámci rozpočtu na rok, činí 882  000 Kč skutečná výše bude stanovena při schvalování rozpočtu na běžný rok.
 • Veškeré dotace z tohoto programu budou přidělovány na základě doporučení kulturní komise, a to radou města (dotace dle výše žádostí do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace dle výše žádostí nad 50 000 Kč).
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost — projekt) může činit maximálně 50 % celkových prostředků určených na dotace z tohoto programu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané žádosti a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi danou organizací a městem Hodonínem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru