Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu projektů infrastruktury registr. soc. služeb 2021–2024

Dotace na podporu projektů rozvoje infrastruktury sloužící k provozu registrovaných sociálních služeb na území města Hodonína podpořených z programů vyhlášených Evropskou unií, státem, státním fondem či obdobnou organizací na období let 2021 — 2024 budou poskytovány za účelem podpory projektů podpořených z výše uvedených programů v sociální oblasti, s výjimkou projektů zaměřených na běžný provoz, formou jejich částečného dofinancování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 6. 2021 do 30. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žádosti o dotaci mohou podávat organizace, které splňují zároveň všechny tyto podmínky: 
  • jedná se o veřejnoprávní organizaci nebo neziskovou organizaci (příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, zájmové spolky apod.),
  • organizaci byla schválena dotace z některého z programů uvedených v čl. 1. Účel,
  • organizaci byla v aktuálním i předchozím roce schválena dotace z dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb,
  • organizace musí být registrována v ČR a mít sídlo nebo alespoň adresu provozovny v Hodoníně a musí svou činnost v Hodoníně vykonávat alespoň 12 měsíců ke dni podání žádosti o dotaci,
  • projekt nebo alespoň jeho část, na který žadatel dotaci žádá, musí být realizován na území města Hodonína.

Typy podporovaných aktivit:

 • Důvodem pro podporu tohoto účelu je především umožnění realizace daných projektů a snížení finanční náročnosti na daný projekt pro žadatele, a také realizace pobídky pro místní vlastníky infrastruktury sloužící registrovaným sociálním službám, aby se ucházely o dotace v rámci výše uvedených programů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost — projekt) v jednom kalendářním roce může činit maximálně 1 000 000 Kč. Na jeden projekt je možné žádat opakovaně ve více letech (je-li tento projekt ve více letech realizován).
 • Maximální výše NFV v jednotlivém případě (na jeden projekt) může činit maximálně 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé budou o rozhodnutí vyrozuměny do 30 dnů od přijetí usnesení zastupitelstvem (radou) města, ve stejné lhůtě budou vyzvány k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace či NFV. Výše přidělených dotací a NFV za každý rok bude zveřejněna v únorových Hodonínských listech následující rok a na internetových stránkách města ve stejném termínu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru