Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu projektů kulturní infrastruktury 2022

Dotace na podporu projektů rozvoje kulturní infrastruktury na území města Hodonín podpořených z programů vyhlášených Evropskou unií, státem, státním fondem či obdobnou organizací na období let 2022 — 2025 budou poskytovány za účelem podpory projektů podpořených z výše uvedených programů v oblasti kultury, s výjimkou projektů zaměřených na běžný provoz, formou jejich částečného dofinancování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 01. 2022 do 30. 06. 2025.

Příjemci podpory:

 • Žádosti o dotaci mohou podávat organizace, které splňují zároveň všechny tyto podmínky: 
  • jedná se o veřejnoprávní organizaci nebo neziskovou organizaci (příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, zájmové spolky apod.),
  • organizaci byla schválena dotace z některého z programů uvedených v čl. 1. Účel,
  • organizaci byla v aktuálním i předchozím roce schválena dotace z dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu,
  • organizace musí být registrována v ČR a mít sídlo nebo alespoň adresu provozovny v Hodoníně a musí svou činnost v Hodoníně vykonávat alespoň 12 měsíců ke dni podání žádosti o dotaci,
  • projekt nebo alespoň jeho část, na který žadatel dotaci žádá, musí být realizován na území města Hodonín.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora především umožnění realizace daných projektů a snížení finanční náročnosti na daný projekt pro žadatele, a také realizace pobídky pro místní vlastníky kulturní infrastruktury, aby se ucházely o dotace v rámci výše uvedených programů.
 • Peněžní prostředky z programu přidělování dotací a NFV na podporu projektů rozvoje kulturní infrastruktury na území města Hodonín podpořených z programů vyhlášených Evropskou unií, státem, státním fondem či obdobnou organizací na období let 2022 — 2025 budou poskytovány za účelem podpory projektů podpořených z výše uvedených programů v oblasti kultury, s výjimkou projektů zaměřených na běžný provoz, formou jejich částečného dofinancování.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost — projekt) v jednom kalendářním roce může činit maximálně 1 000 000 Kč. Na jeden projekt je možné žádat opakovaně ve více letech (je-li tento projekt ve více letech realizován).
 • Maximální výše NFV v jednotlivém případě (na jeden projekt) může činit maximálně 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální doba, po kterou mohou být peněžní prostředky poskytnuté formou NFV spláceny je 10 let od 31. 12. roku, ve kterém byla NFV poskytnuta. NFV bude splácena v ročních splátkách vždy do 31.12. každého roku. Výše roční splátky bude stanovena podílem poskytnuté NFV a počtem celých let do konce maximální doby jejího splácení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru