Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu sociální oblasti

Dotace na podporu sociální oblasti budou poskytovány za účelem podpory projektů směřujících k zabezpečení komplexní prevence sociálně patologických jevů včetně sociálního vyloučení, k podpoře rekondičních a ozdravných pobytů, sportovní a klubové činnosti seniorů a zdravotně postižených občanů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 10. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, charitativní organizace, zapsané ústavy a příspěvkové organizace zřízené jiným zřizovatelem než městem Hodonín. Organizace musí být registrována v ČR a vykonávat činnost v sociální oblasti a tuto svou činnost musí vykonávat k prvnímu dni, kdy je možné podat žádost o dotaci, alespoň 12 měsíců ve městě Hodoníně.

Typy podporovaných aktivit:

 • Peněžní prostředky z programu přidělování dotací na podporu sociální oblasti budou poskytovány za účelem podpory projektů směřujících k zabezpečení komplexní prevence sociálně patologických jevů včetně sociálního vyloučení, k podpoře rekondičních a ozdravných pobytů, sportovní a klubové činnosti seniorů a zdravotně postižených občanů, a to v některé z těchto oblastí: 
  • 1. Projekty zaměřené na pomoc v krizových situacích.
  • 2. Programy podporující aktivitu a soběstačnost seniorů.
  • 3. Programy podporující aktivitu a soběstačnost a sociální začlenění zdravotně postižených.
  • 4. Programy podporující sociální začleňování příslušníků národnostních menšin.
  • 5. Programy zaměřené na zmírnění sociálního vyloučení.
  • 6. Programy zaměřené na podporu a rozvoj dobrovolnictví.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto programu, která bude vyčleněná v rámci rozpočtu na rok, činí 770 000 Kč, skutečná výše bude stanovena při schvalování rozpočtu na běžný rok.
 • Veškeré dotace z tohoto programu budou přidělovány na základě doporučení Komise sociální a pro financování sociálních služeb a KPSS, a to radou města (dotace dle výše žádostí do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace dle výše žádostí nad 50 000 Kč).
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost — projekt) může činit maximálně 50 % celkových prostředků určených na dotace z tohoto programu.

Specifika a omezení:

 • Z výše uvedených žadatelů si v rámci tohoto programu nemohou žádat poskytovatelé sociálních služeb o dotaci na činnost zabezpečovanou v rámci registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru