Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Dotační program na podporu životního prostředí a zdraví

Dotace na podporu životního prostředí a zdraví budou poskytovány za účelem podpory ekologické výchovy občanů (především dětí a mládeže), zlepšení životního prostředí, výchovy ke zdravému životnímu stylu a podporu chovatelství, myslivosti a zahrádkářství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 10. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, charitativní organizace, zapsané ústavy a příspěvkové organizace zřízené jiným zřizovatelem než městem Hodonín. Organizace musí být registrována v ČR a vykonávat činnost v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví a tuto svou činnost musí vykonávat k prvnímu dni, kdy je možné podat žádost o dotaci, alespoň 12 měsíců ve městě Hodoníně.

Typy podporovaných aktivit:

 • Peněžní prostředky z programu přidělování dotací na podporu životního prostředí a zdraví budou poskytovány za účelem podpory ekologické výchovy občanů (především dětí a mládeže), zlepšení životního prostředí, výchovy ke zdravému životnímu stylu a podporu chovatelství, myslivosti a zahrádkářství, a to v některé z těchto oblastí:
 • 1. Ekologická výchova obyvatel se zvláštním zaměřením na děti a mládež.
 • 2. Projekty na zlepšení životního prostředí ve městě: 
  • a) zkvalitnění ŽP, veřejné zeleně,
  • b) čistota města,
  • c) třídění odpadů, kompostování bioodpadů.
 • 3. Výchova ke zdravému životnímu stylu, čistotě města a ekologii.
 • 4. Projekty zaměřené na podporu myslivosti, chovatelství, propagaci zahrádkářství a pěstitelství.
 • 5. Projekty směřující k zapojení školských zařízení do projektu MZ ČR „Škola podporující zdraví“.
 • 6. Projekty zaměřené na realizaci programů školských zařízení s titulem „Zdravá škola“.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto programu, která bude vyčleněná v rámci rozpočtu na rok, činí 119 000 Kč, skutečná výše bude stanovena při schvalování rozpočtu na běžný rok.
 • Veškeré dotace z tohoto programu budou přidělovány na základě doporučení komise životního prostředí, udržitelného rozvoje, ZM a MA21, a to radou města (dotace dle výše žádostí do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace dle výše žádostí nad 50 000 Kč).
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost — projekt) může činit maximálně 50 % celkových prostředků určených na dotace z tohoto programu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané žádosti a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi danou organizací a městem Hodonínem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru