Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Program přidělování dotací a návratných finančních výpomocí na podporu projektů rozvoje sportovní infrastruktury

Dotace na podporu projektů rozvoje sportovní infrastruktury na území města Hodonín podpořených z programů vyhlášených Evropskou unií, státem, státním fondem či obdobnou organizací na období let 2023 — 2026 budou poskytovány za účelem podpory projektů podpořených z výše uvedených programů v oblasti sportu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 30. 09. 2026.

Příjemci podpory:

  • Žádosti o dotaci mohou podávat organizace, které splňují zároveň všechny tyto podmínky:
    • jedná se o veřejnoprávní organizaci nebo neziskovou organizaci (příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, zájmové spolky apod.).

Typy podporovaných aktivit:

  • Důvodem pro podporu tohoto účelu je především umožnění realizace daných projektů a snížení finanční náročnosti na daný projekt pro žadatele, a také realizace pobídky pro místní vlastníky sportovní infrastruktury, aby se ucházely o dotace v rámci výše uvedených programů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace a NFV v rámci tohoto programu, která bude vyčleněná v rámci rozpočtu na každý rok v období 2023 — 2026, činí 4 000 000 Kč, skutečná výše bude stanovena při schvalování rozpočtu na každý konkrétní rok, případně v rámci úprav tohoto rozpočtu v průběhu roku.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost — projekt) v jednom kalendářním roce může činit maximálně 1 000 000 Kč. Na jeden projekt je možné žádat opakovaně ve více letech (je-li tento projekt ve více letech realizován).
  • Maximální výše NFV v jednotlivém případě (na jeden projekt) může činit maximálně 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Maximální doba, po kterou mohou být peněžní prostředky poskytnuté formou NFV spláceny je 10 let od 31.12. roku, ve kterém byla NFV poskytnuta. NFV bude splácena v ročních splátkách vždy do 31.12. každého roku. Výše roční splátky bude stanovena podílem poskytnuté NFV a počtem celých let do konce maximální doby jejího splácení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru