Přeskočit na obsah

Město Hodonín — Program přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit

Dotace na podporu pro-rodinných aktivit, které jsou poskytovány ve městě Hodonín.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 10. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, charitativní organizace, zapsané ústavy a příspěvkové organizace zřízené jiným zřizovatelem než městem Hodonín. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Peněžní prostředky z programu přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit budou poskytovány za účelem zabezpečení a rozvoje pro-rodinných aktivit, a to v některé z oblastí podpory:
  • Podpora budování rodinných vazeb.
  • Podpora mezigeneračních vztahů v rodině.
  • Podpora slaďování rodiny a zaměstnání.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto programu, která bude vyčleněná v rámci schváleného rozpočtu na rok, činí 957 000 Kč. 
 • Skutečná výše finančních prostředků bude stanovena v rámci úpravy rozpočtu na běžný rok, na základě celkového objemu žádostí o dotace na běžný rok z dotačních programů na podporu dětí a mládeže, na podporu sociální oblasti, na podporu životního prostředí a zdraví a na podporu rodinných aktivit a v dotačním programu na podporu kultury a cestovního ruchu dle celkového objemu žádostí o dotace na běžný rok v 1. kole a celkového objemu žádostí o dotace ve 2. kole aktuálního roku tak, aby ve všech těchto programech byla shodná míra uspokojení žádostí, avšak za dodržení podmínky maximálně 15 % meziročního nárůstu objemu finančních prostředků v jednotlivém dotačním programu. 
 • Veškeré dotace z tohoto programu budou přidělovány na základě doporučení Komise pro děti, mládež a rodinu, a to radou města (dotace dle výše žádostí do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace dle výše žádostí nad 50 000 Kč).
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost — projekt) může činit maximálně 50 % celkových prostředků určených na dotace z tohoto programu.

Specifika a omezení:

 • Organizace musí být registrována v ČR a vykonávat činnost v oblasti pro-rodinných aktivit a tuto svou činnost musí vykonávat k prvnímu dni, kdy je možné podat žádost o dotaci, alespoň 12 měsíců ve městě Hodoníně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru