Přeskočit na obsah

Město Jihlava — Podpora kulturní činnosti

Účelem programu je podpora činnosti kulturních organizací, spolků, zájmových souborů, kroužků, sdružení, apod. na území města Jihlavy.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 28. 12. 2020 do 29. 1. 2021 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému programu, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město.
  • Fyzické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k vypsanému programu.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora činnosti kulturních organizací, spolků, zájmových souborů, kroužků, sdružení, apod. na území města Jihlavy během stanoveného období, ve kterém budou vyvíjet pravidelnou činnost nejméně 10 měsíců. V případě, že z objektivních důvodů nebude moci žadatel pravidelnou činnost zajistit po stanovenou dobu (v souvislosti s opatřeními spojenými s pandemií COVID-19 v průběhu roku 2021, tj. zákazem sdružování většího počtu osobu, omezením konání kulturních akcí, zákazem účasti na soutěžích, omezením organizování kroužků apod.), bude moci žadatel písemně požádat Město o změnu podmínek smlouvy. V těchto odůvodněných případech budou Městem změny podmínek akceptovány a zohledňovány jako přípustné v rámci vyhlášeného programu Podpora kulturní činnosti 2021.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města na podporu tohoto programu je 200 000 Kč.
  • Poskytnutí dotace: maximálně do výše 70% z celkových způsobilých nákladů na stanovený účel maximálně však do výše 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Na stejný projekt lze žádat pouze z jednoho dotačního programu Města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru