Přeskočit na obsah

Město Jihlava — Projekt Zdravé město a MA 21

Dotaci na podporu veřejně prospěšných aktivit, naplňování zásad a strategických cílů udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. Město si váží aktivit, které se zaměřují na prevenci výše uvedených problémů, přispívají k jejich řešení nebo se zaměřují na odstraňování s nimi souvisejících následků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat od 15. 2. 2021 do 26. 2. 2021 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému programu.
 • Fyzické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k vypsanému programu.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivity, které svým zaměřením respektují principy PZM a MA21 a aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejného Fóra Zdravého města a MA21: Prevence sociálně nežádoucích jevů: 
  • projekty na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením (např. sexuální promiskuita, porucha příjmu potravy); projekty podporující soužití generací,
  • projekty podporující toleranci a snižování předsudků.
 • Rodina a zdraví: 
  • projekty zaměřené na zdravý životní styl (zdravé stravování, pohybové aktivity, prevence civilizačních chorob, zlepšování kvality života na sídlištích apod.);
  • projekty zaměřené na prorodinnou politiku (zapojení celých rodin, mezigenerační spolupráce, slaďování rodinného a pracovního života apod.),
  • projekty na zapojení občanů do veřejného života.
 • Zdravé město:
  • projekty, které propagují Zdravé město a posilují pocit sounáležitosti občanů s městem,
  • projekty, které uplatňují principy trvale udržitelného života.

Forma a výše podpory:

 • Žadatel může podat žádost o poskytnutí dotace do výše 100 % celkových způsobilých nákladů projektu, maximálně však do výše 30 000 Kč na jednodenní aktivity a maximálně však do výše 50 000 Kč na vícedenní aktivity.

Specifika a omezení:

 • Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 pro období od 15. 2. 2021 do 30. 11. 2021.
 • Na stejný projekt lze žádat pouze z jednoho dotačního programu Města.
 • Jeden žadatel může v rámci tohoto Programu podat maximálně 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru