Přeskočit na obsah

Město Jihlava — Volný čas

Cílem poskytnuti peněžních prostředku z rozpočtu statutárního města Jihlavy je podpora pravidelně dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizaci, spolku i jednotlivců, kteří podporuji pravidelné aktivní tráveni volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěži „vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 15. 2. 2021 do 26. 2. 2021 do 14:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému programu.
 • Fyzické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činnosti dle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k vypsanému programu.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovány budou společensky prospěšné aktivity otevřené dětem a mládeži do 20 let včetně, které: 
  • podporují a rozvíjejí pravidelnou dlouhodobou volnočasovou a zájmovou činnost dětí a mládeže zaměřenou na všeobecný vědomostní a pohybový rozvoj (pravidelnou činnosti se rozumí činnost alespoň jednou týdně v minimálním rozsahu 60 mm; dlouhodobou činností se rozumí realizace aktivit minimálně v období, které odpovídá školnímu roku. Součástí dlouhodobé činnosti může být jednorázová akce, která se může konat během školního roku, tak i během prázdnin a svátků),
  • Podporují manuální zručnost, kreativitu, logické myšlení, tvořivé uvažováni.
  • Podporují rozvoj talentu a schopnosti.
  • Podporují aktivní pohyb pro radost bez požadavku na vrcholovou výkonnost.
  • Organizují tábory jako vrchol celoroční činnosti s dětmi a mládeži.
  • Podporují neformální vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města na podporu tohoto programu je 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 15 000 Kč na pravidelnou dlouhodobou volnočasovou činnost děti a mládeže.

Specifika a omezení:

 • Aktivity realizované v období od 1. 1.2021 do 31. 12. 2021.
 • Na stejný projekt lze žádat pouze z jednoho dotačního programu Města.
 • Jeden žadatel muže v rámci tohoto Programu podat maximálně 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru