Přeskočit na obsah

Město Kamenický Šenov — Program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v městě Kamenický Šenov

Město Kamenický Šenov vyhlašuje v oblasti životního prostředí program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v katastrálním území Prácheň.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba, která vlastní nemovitost (nebo její část) pro bydlení nebo rekreaci ležící v katastrálním území Prácheň a je v nemovitosti trvale přihlášena k trvalému pobytu v městě Kamenický Šenov alespoň jedna osoba.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční prostředky z tohoto programu je možné poskytnout k podpoře úhrady nákladů žadatelů vymezených v čl. III. odst. 1. vynaložených za účelem pořízení domovního čistícího zařízení odpadních vod, které splňuje všechny požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména ze zákona č. 254/2001 Sb. (o vodách), a které vyžaduje povolení příslušného vodoprávního úřadu.
  • Důvodem podpory stanoveného účelu je zvyšování kvality odpadních vod a ochrana životního prostředí v území popsaném v čl. III. odst. 1.2. tohoto programu.
  • Dotaci lze použít pouze na konkrétní účely schválené Zastupitelstvem města Kamenický Šenov a uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené se žadatelem.

Forma a výše podpory:

  • Dotaci je možné poskytnout k úhradě 100 % uznatelných nákladů.
  • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města Kamenický Šenov na podporu účelu stanoveného tímto programem pro roky 2022, 2023 činí 2 mil. Kč.
  • V tomto programu může být v jednotlivém případě poskytnuta dotace v maximální výši 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádosti o poskytnutí dotace dle tohoto programu doručené po 31.1.2023 nebudou poskytovatelem dotace vůbec hodnoceny a dotace nebude poskytnuta. Pro účely stanovení dne přijetí žádosti je rozhodné skutečné datum doručení žádosti na podatelnu Městského úřadu Kamenický Šenov.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru