Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Karlovy Vary – Dotace do oblasti sociální péče a zdravotnictví

sp-5
Share Button

Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora organizací (především nestátních neziskových organizací), které vyvíjí veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti tím, že  poskytují pro občany Města Karlovy Vary nezbytné služby sociální péče, které město nezajišťuje prostřednictvím vlastních příspěvkových organizací a na jejichž poskytování  má město zájem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby, které působí na území Statutárního města Karlovy Vary.
 • Žadatelem o dotace mohou být rovněž nestátní zdravotnická zařízení se sídlem v ČR, která působí na území Města Karlovy Vary, za předpokladu, že předmětem účelu dotace jsou aktivity nebo požadavky neinvestičního charakteru, nehrazené zdravotními pojišťovnami ani poplatkem od klientů.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora péče o rodiny s dětmi – podpora středisek s funkcí informační, kontaktní a provozní, vytvoření mezičlánku mezi rodinnou a institucionální výchovou, psychosociální podpora rodin s dětmi včetně rodin neúplných, poskytování odborných informací, integraci dětí zdravotně postižených a dětí z různých národnostních menšin a jejich rodin do programů středisek.
 • Podpora péče o rodiny, děti a dospělé občany v krizových situacích - podpora řešení krizových situací formou krizových intervencí, prevence psychosociálních a zdravotních důsledků, humanitární pomoc v oblasti zdravotně sociální.
 • Péče o seniory a zdravotně postižené občany  - poskytování sociálních a zdravotně sociálních služeb, prevence sociálního vyloučení seniorů a zdravotně postižených občanů, integrace těchto občanů do společnosti. Podle  zavedené typologie sociálních služeb se jedná zejména o chráněné bydlení, osobní asistenci, tísňovou péči, centra denních služeb, ranou péči pečovatelskou službu apod.
 • Podpora integrace příslušníků romské komunity - projekty zaměřené na podporu integrace příslušníků romské komunity, na prevenci sociálního vyloučení a na podporu  sociální práce v romských komunitách.

Forma a výše podpory:

 • Dotace  budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace.
 • Odměna za účetní práce v organizaci, která je vyplácena z dotace města, nesmí překročit 10% z poskytnuté dotace, nebude-li komisí zdravotní a sociální při navrhování výše dotace stanoveno jinak.

Specifika a omezení:

 • Bude-li dotace požadována na odměnu pro pracovníka, který poskytuje odborné sociální nebo zdravotně-sociální služby, předloží organizace na vyžádání doklad o jeho odborné kvalifikaci.
 • Dotace není určena na úhradu pohoštění a darů, členských příspěvků v mezinárodních institucích, nákladů spojených se zahraničními cestami, rekondičních  a rekreačních pobytů, rekondiční plavání, zájezdy, kulturní a sportovní akce; stravné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>