Přeskočit na obsah

Město Kolín — Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína

Dotace z rozpočtu města Kolín na podporu spolků dobrovolných hasičů je poskytována v rozsahu pravidel Programu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2022 7:00; do 28. 2. 2022 17:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o dotaci dle tohoto Programu je právnická osoba, která: 
  • je ustanovena v souladu s § 226 a § 229 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
  • je zapsána ve spolkovém rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob v platném znění;
  • její sídlo se nachází v územním obvodu města Kolína;
  • působí na úseku požární ochrany ve smyslu § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program podporuje činnost a aktivity spolků a veřejně prospěšných organizací, které přispívají k rozvoji veřejného života ve městě Kolíně, tím, že: 
  • se podílí na ochraně zdraví, majetku a životního prostředí před důsledky požárů, havárií, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí;
  • působí edukačně na děti a mládež v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a rozvíjejí jejich osobnost po stránce mravní, intelektuální i fyzické a vedou je k úctě k lidským právům;
  • podílí se na rozvoji zdravé občanské společnosti a všestranně podporují sport a dobrovolnictví;
  • podílí se na udržování hasičských tradic, zachování historické požární techniky, informují veřejnost o významu a historii hasičstva apod.

Forma a výše podpory:

 • O poskytnutí dotace dle Programu je oprávněna rozhodnout Rada města Kolína, nepřesáhne-li částka v daném kalendářním roce 50 000 Kč. V ostatních případech rozhoduje o přidělení dotace Zastupitelstvo města Kolína.

Specifika a omezení:

 • Dotace je poskytována na projekty realizované v zájmu občanů města Kolína na jeho území a dále na projekty, u kterých převažuje veřejně prospěšný cíl a na projekty, které přispívají k propagaci města Kolína.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru