Přeskočit na obsah

Město Lipník nad Bečvou — Dotační program v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, zájmové činnosti a sociální oblasti

Dotace na podporu akcí cestovního ruchu na území města a aktivit, které vhodným způsobem a za účasti občanů města reprezentují město nebo které zdůrazňují kulturní a historické tradice města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. října do 31. října 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby a právnické osoby charakteru neziskových organizací (spolky, soubory, nadace a další organizace nekomerčního charakteru) a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Kultura:
  • a) podpora kulturních tradic města,
  • b) kulturní spolky a soubory, zejména se zapojením dětí a mládeže,
  • c) kulturně vzdělávací aktivity (výstavy, expozice, semináře, vzdělávací akce, celoživotní vzdělávání),
  • d) publikační a vydavatelská činnost zaměřená na Lipník nad Bečvou,
  • e) přehlídky, festivaly, významné umělecké a kulturní počiny na území města,
  • f) akce cestovního ruchu.
 • 2) Sport a tělovýchova: 
  • a) celoroční činnost jednotlivců a družstev,
  • b) volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu,
  • c) turnaje jednotlivců a družstev,
  • d) sportovní akce.
 • 3) Zájmová činnost: 
  • a) volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti zájmových činností,
  • b) soutěže jednotlivců a družstev v zájmových činnostech,
  • c) prezentace, výstavy.
 • 4) Sociální oblast: 
  • a) sociální a zdravotnické služby registrované dle zvláštních předpisů,
  • b) protidrogová prevence,
  • c) péče o seniory a těžce zdravotně postižené občany,
  • d) prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 2 300 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace je 80 % z celkových nákladů předkládaného projektu.
 • Minimální podíl finanční spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných finančních zdrojů je 20 % z celkových skutečných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Jedna organizace může předložit i více žádostí na různé projekty.
 • Projekt, na nějž je dotace poskytována, musí být realizován v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru