Přeskočit na obsah

Město Mariánské Lázně — Dotace na sportovní činnost

Dotace na podporu aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 20 let věku na úseku sportu a pohybových aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Dotace na činnost  — do 15. 12. 2024.
  • Dotace na akci — do 15. 12. 2024 a 31. 07. 2024.
  • Dotace na systémovou podporu — do 31. 05. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby nebo fyzické osoby starší 18 let, jejichž činnost je orientována na sportovní aktivity nekomerčního charakteru (sportovní kluby a občanská sdružení (spolky), registrovaná dle občanského zákoníku 89/2012 Sb., zabývající se sportovní činností), působící na území města Mariánské Lázně.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Na investice a opravy. 
  • 1. investice – pořízení dlouhodobého hmotného majetku a investice (vybavení — pořízení věcí) — samostatná movitá věc, případně soubor movitých věcí včetně technického zhodnocení.
  • 2. opravy velkého rozsahu – oprava v ceně nad 40 000 Kč na 1 akci (pořízení, zhodnocení a udržení hodnoty nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele, nebo města nebo který spravuje žadatel, a který slouží výlučně k provozování tělovýchovné, sportovní a volnočasové činnosti na území města Mariánské Lázně).
  • 3. opravy malého rozsahu – oprava v ceně do 40 000 Kč na 1 akci (opravy menšího rozsahu nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele nebo města nebo který spravuje žadatel a který slouží výlučně k provozování tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti na území města Mariánské Lázně).
 • b) Na činnost.
 • Uznatelné výdaje jsou zejména: 
  • startovné a cestovné na mistrovská utkání, soutěže či závody, ubytovací náklady, náklady za výkon rozhodčích včetně cestovného, nájemné sportovišť, energie, vodné — stočné, sportovní vybavení, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní
   sportovní akce, odměny trenérů mládeže, pojištění majetku.
 • c) Na podporu jednotlivých sportovních akcí — konaných na území města Mariánské Lázně. Uznatelné výdaje jsou zejména: materiál k zajištění konkrétní sportovní akce, cestovné, náklady za výkon rozhodčích včetně cestovného, nájemné sportovišť, ceny v přiměřené výši, ozvučení, odměny pro pracovníky zajišťující akci.
 • d) Systémová podpora sportu — Mmimořádnou dotaci za výjimečnou reprezentaci města Mariánské Lázně a výjimečné úspěchy
  jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích a dlouhodobou výchovnou činnost mládeže.
 • Dotaci lze poskytnout výhradně na mistrovská utkání, závody a soutěže vyšších úrovní, a to: úhradu dopravy na utkání, ubytování, náklady na rozhodčí včetně cestovného, pořadatelské služby, nájem sportovního zařízení (trénink, zápas, soustředění).

Forma a výše podpory:

 • Po odečtení kumulované částky na Systémovou podporu dle čl. III. d), jejíž výši stanoví Komise sportu na svém 1. zasedání příslušného roku, bude zůstatek fondu sportu k 30. 03. příslušného roku rozdělen následujícím poměrem: 
  • dle čl. III. a) do 15 % na příspěvky na investice a opravy,
  • dle čl. III. b) do 50 % na příspěvky na činnost,
  • dle čl. III. c) do 35 % na příspěvky na sportovní akce.

Specifika a omezení:

 • Neuznatelné výdaje jsou zejména: dary, pohoštění, reklama, hovorné za telefony, mzdy a platy zaměstnanců včetně odvodů, prázdninové a rekreační pobyty vyjma soustředění, zájezdy, odměny pořadatelů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru