Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Investiční dotace v oblasti sportu

Cílem programu je podpora obnovy a modernizace sportovního zařízení v majetku nebo v dlouhodobém nájmu (či obdobném vztahu) sportovních organizací, které ve městě Olomouci dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelům města pohybovou činnost nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 12. 2023 do 20. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Spolky, zajišťující pravidelnou sportovní činnost ve městě Olomouci, ale i právnické osoby, jež se dle svých zakládacích listin věnují občanům města Olomouce v oblasti sportu a tělesné kultury.
  • Současně musí být žadatel vlastníkem předmětného sportovního zařízení na území města Olomouce nebo musí mít sjednán s vlastníkem dotčeného majetku dlouhodobý pronájem, smlouvu o pachtu nebo smlouvu o výpůjčce nebo musí být oprávněným z práva stavby, přičemž ve všech vymezených případech musí být sjednán tento smluvní vztah minimálně na dobu 10 let ode dne podání žádosti.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem vyhlášeného programu je v rámci rozpočtových možností města přispět sportovním organizacím na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dále na rekonstrukci a modernizaci sportovních zařízení souvisejících se zabezpečením jejich činnosti v oblasti sportu na území města Olomouce.
  • Záměrem programu je podpora v oblasti zabezpečení provozu a údržby, pořízení technických prostředků a strojů v souvislosti se zabezpečením udržitelnosti stávající kvality či zkvalitnění podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, např. na nákup movitého majetku a jejich souborů jako je sportovní vybavení, mobilní zařízení do hal, zařízení na údržbu plochy apod. v hodnotě vyšší, než 80 000 Kč za kus případně za soubor movitých věcí, dále na dlouhodobý nehmotný majetek, např. sportovní aplikace, speciální software apod., s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jehož ocenění přesáhne hranici určenou účetní jednotkou pro dlouhodobý nehmotný majetek, rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor sportovních zařízení (včetně nástaveb) v hodnotě vyšší, než 80 000 Kč za realizovanou rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor sportovních zařízení (včetně nástaveb). U plátců DPH majících zákonný nárok na odpočet DPH do vstupní ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nevstupuje zákonný nárok na DPH.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 3 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 1 mil. Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20 % z celkových uznatelných (nebo-li způsobilých) nákladů projektu. Dotaci tak lze použít maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace se poskytuje na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v období od 1. 4. 2024 do 30. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru