Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Podpora aktivit realizovaných vysokými školami

Dotace na podporu činnosti vysokých škol. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají v termínu  od 18. 12. 2023 do 12. 1. 2024 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která provozuje VŠ.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Podpora aktivit pro studenty vysokých škol a středních škol na území statutárního města Olomouce,
 • b) podpora publikační činnosti, podpora vydávání periodických a neperiodických publikací,
 • c) podpora kulturních aktivit, festivalů, výstav,
 • d) podpora a rozšíření průběžně a dlouhodobě realizovaných aktivit v oblasti cestovního ruchu na území města Olomouce, podpora nových projektů podporující rozvoj cestovního ruchu,
 • e) podpora aktivit souvisejících s aktivitami v oblastech sociálních, poradenských, aktivizačních, které nejsou sociální službou dle zák. 108/20116 Sb. O sociálních službách,
 • f) podpora sportovních aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 400 000 Kč.
 • Maximální výše dotace může činit 100 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči statutárnímu městu Olomouci, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru