Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sportovních organizací

Cílem programu je podpora obnovy a modernizace sportovních zařízení / nákup nového dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k rozvoji sportovní infrastruktury pro potřeby pořádání sportovních akcí v městě Olomouci.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 12. 2019 do 10. 1. 2020 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, jež se dle zakládacích dokumentů dlouhodobě věnují činnosti v oblasti sportu a tělesné kultury a mají sídlo ve městě Olomouci. Žádající subjekt musí být současně vlastníkem daného sportovního zařízení nebo musí mít k danému zařízení na území města Olomouce uzavřený užívací vztah.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora obnovy a modernizace sportovního zařízení v majetku nebo v dlouhodobém pronájmu sportovních organizací, které ve městě Olomouci dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelům města pohybovou činnost nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních.
  • Podpora v oblasti zabezpečení provozu a údržby, pořízení technických prostředků a strojů v souvislosti se zabezpečením udržitelnosti stávající kvality či zkvalitnění podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, např. na nákup movitého majetku a jejich souborů jako je sportovní vybavení, mobilní zařízení do hal, zařízení na údržbu plochy apod.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 7 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 2 mil. Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20% z celkových uznatelných (nebo-li způsobilých) nákladů projektu. Dotaci tak lze použít maximálně do výše 80% celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žádost je podána včas, je-li podána v poslední den stanoveného termínu na podatelně magistrátu města, nebo je-li tentýž den předána k přepravě držiteli poštovní licence. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.
  • Žádosti podané po termínu jsou vyloučeny z dalšího projednávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru