Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Prevence kriminality

Dotace na podporu aktivit v oblastech sociální prevence, situační prevence a prevence uskutečňované formou vzdělávacích a poradenských činností včetně osvěty, které nejsou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí trvá od 6. 12. 2023 do 5. 1. 2024 (včetně). 

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je určena na financování uznatelných nákladů příjemce přímo souvisejících s aktivitami v oblastech sociální prevence, situační prevence a prevence uskutečňované formou vzdělávacích a poradenských činností včetně osvěty, které nejsou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Cílem programu je zmírňování výskytu a dopadů všech forem protiprávního jednání a sociálně nežádoucích jevů za účelem zajištění bezpečí občanů města.
 • Aktivity probíhají na území statutárního města Olomouce a jsou v souladu s Koncepcí prevence kriminality města Olomouce na období let 2023 – 2027.
 • Dotace neinvestičního a investičního charakteru.
 • Zvyšování faktického i subjektivně pociťovaného bezpečí občanů prostřednictvím prevence realizované na všech úrovních (primární, sekundární i terciární).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná alokovaná částka  je 2 800 000 Kč.
 • Maximální výše dotace může činit 400 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru