Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Sociální oblast a oblast odstraňování bariér

Dotace na podporu zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence prohlubování sociální izolace, rozvoj dobrovolnictví, podpora odstraňování bariér a podpora prorodinných aktivit ve městě Olomouci.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 13. 12. 2023 do 12. 1. 2024 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Právní forma žadatele není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace je určena na financování uznatelných nákladů příjemce přímo souvisejících s aktivitami v oblastech sociálních, poradenských, aktivizačních, řešení bezbariérovosti a podpora dobrovolnictví, které nejsou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotaci lze také poskytnout na zpracování projektů, které povedou k získání finančních prostředků ze zdrojů mimo rozpočet statutárního města Olomouce na projekty v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit.
  • Cílem je zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence prohlubování sociální izolace, rozvoj dobrovolnictví, podpora odstraňování bariér a podpora prorodinných aktivit ve městě Olomouci formou aktivit identifikovaných zejména viz cíle a opatření aktuálního komunitního plánu sociálních služeb statutárního města Olomouce a Koncepce rodinné politiky statutárního města Olomouce.
  • Aktivity probíhají zpravidla na území statutárního města Olomouce. Jedná se zejména o podporu volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením, aktivizační a vzdělávací programy pro seniory, dobrovolnictví a podporu v oblasti individuální dopravy osob se zdravotním postižením a podporu rodinných a mateřských center.
  • Dotace neinvestičního i investičního charakteru. Pokud jsou naplněny znaky veřejné podpory, poskytuje se dotace v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 3 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 400 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • V rámci tohoto programu může jeden žadatel podat maximálně 3 žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru