Přeskočit na obsah

Město Olomouc – Tvorba a ochrana životního prostředí

Dotace na podporu ekologické výchovy a osvěty, předcházení vzniku odpadu a recyklace odpadů, podporu obnovy a rozšiřování zeleně a přírodních prvků, včetně ochrany přírody, krajiny a ochrany zvířat, další užší priority, příp. specifické programy vyhlášené pro daný rok městem Olomouc k řešení určitého aktuálního programu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 2. 1. 2023 do 13. 1. 2023.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být nestátní neziskové organizace, právnické a fyzické osoby, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora organizací, které poskytují zájmové vzdělávání dětí a široké veřejnosti v oblasti ekologie a ochrany přírody a krajiny, týkající se pravidelné činnosti a systematické přípravy jejich členů,
    podpora a realizace managementu chráněných území, biodiverzity ve městě, ekologické a enviromentální osvěty a výchovy, propagace ochrany přírody apod.
  • Podpora je určena zejména na materiál, dopravu na akce, provozní výdaje spojené s realizací projektu apod.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 200 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 50 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem nemůže být příspěvková organizace zřizovaná SMOl a akciové společnosti jejíž je SMOl 100 % vlastníkem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru