Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Program podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění na území města Ostrava v letech 2022 — 2028

Dotace na podporu veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění na území města Ostrava v letech 2022 — 2028.

Příjem žádostí:

 •  Termín pro podání je od 20. 6. 2022 do 1. 7. 2022 do 13.00 hod.

Příjemce podpory:

 • Subjekt, který působí v oblasti kultury, veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění, především divadelní činnosti, zaměřené na mladé publikum, s praxí po dobu nejméně 5 let, a který naplňuje podmínky programu. Příjemcem se může stát pouze právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, a to bez ohledu na svou státní příslušnost či sídlo (sídlo příjemce není z hlediska poskytnutí dotace významné).

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem programu je podpora kultury a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění na území statutárního města Ostrava a současně jejich zpřístupnění anebo přiblížení obyvatelům a návštěvníkům statutárního města Ostrava, a to v podobě podpory umělecké, především divadelní činnosti vybraného subjektu, která bude zaměřena především na mladé publikum.
 • Podpora oblasti vzdělávání a osvěty (kultura je nutnou součástí vzdělávání jako faktoru společenského rozvoje, slouží rozvíjení etických hodnot v souladu s evropskými a světovými kulturními tradicemi, vede občany k identifikaci s městem);
 • podpora životního stylu obyvatel a návštěvníků města (kultura vytváří kvalitní prostředí „veřejného prostoru“ pro obyvatele a návštěvníky města); — podpora identity města (kultura je nositelem identity města);
 • podpora marketingu a propagace města v rámci České republiky i zahraničí (kultura je významným městotvorným prvkem, zvyšuje prestiž města v rámci České republiky i zahraničí);
 • podpora ekonomiky (kultura je významných ekonomickým faktorem; ovlivňuje ekonomiku a zároveň sama představuje samostatné a významné ekonomické odvětví – podporuje cestovní ruch, podporuje zaměstnanost v kultuře a v navazujících službách);
 • podpora sociální sféry (kultura má vliv na sociální vztahy, má schopnost překonávat jazykové, národnostní, mentální, geografické i další hranice, bariéry a předsudky, působí jako prevence proti vzniku sociálně patologických jevů).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na projekt v rámci programu může činit 90 mil. Kč.
 • Z hlediska intenzity může celková výše dotace poskytnuté na projekt činit až 80 % způsobilých nákladů projektu, a současně výše podpory nesmí přesáhnout částku, která je nezbytná k pokrytí provozních ztrát.
 • Grantová komise v závislosti na posouzení samotné umělecké koncepce projektu včetně jeho kapitol dle odst. 13.3.2. programu a kvalitativních dílčích kritérií a subkritérií vybere nejlepší projekt dle výsledného pořadí, doporučí danou výši finanční podpory a účelovou specifikaci pro použití.

Specifika a omezení:

 • Dotace na kulturní projekty v rámci programu může být poskytnuta na období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2028.
 • O dotaci rozhodne zastupitelstvo města nejpozději do konce září 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru