Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Dotační program “INKUBACE FIREM 2023”

Účelem Programu je podpora vzniku a rozvoje mladých a inovativních firem z Plzně, kterého bude dosaženo díky zapojení vybraných firem do inkubačního programu realizovaného v Podnikatelském a inovačním centru BIC Plzeň.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 17. 7. 2023 do 13. 8. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelský subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem poskytnutí podpory z tohoto Programu je zlepšení inovativního prostředí města Plzně (rozvoj ekosystému PINE – Plzeňský INovační Ekosystém) zvýšením počtu inovativních firem prostřednictvím podpory vybraných inovativních firem. 
  • Podpořené firmy díky inkubačnímu programu získají metodickou podporu při pracování svého podnikatelského záměru, zpětnou vazbu a poradenství od odborníků a mentorů dle svého zaměření. Identifikují tak lépe oblasti, které ke svému rozvoji potřebují dořešit a spolu se svým senior konzultantem z BIC Plzeň sestaví inkubační plán, pro jehož realizaci následně využijí financování z Programu.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněný v rozpočtu města Plzně na podporu stanoveného účelu je 2 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace je 200 000 Kč. 
  • Maximální výše dotace je 400 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 90 %. Podíl Příjemce dotace činí minimálně 10 %, tzn., že na realizaci projektu musí být zajištěno podílové financování z rozpočtu Žadatele/Příjemce a z dalších zdrojů v takové výši tak, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % způsobilých nákladů Projektu.

Specifika a omezení:

  • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora z tohoto Programu, se považuje období od data podání žádosti do 31. 5. 2024. Tato doba je zároveň dobou realizace Projektu, tzn. Projekt může být zahájen nejdříve dnem podání žádosti a ukončen nejpozději 31. 5. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat způsobilé náklady projektu (za vznik nákladu se považuje okamžik reálného uskutečnění požadovaného plnění, tzn. datum uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře, datum reálného vykonání prací nebo služeb. Tyto náklady musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Žadatele nejpozději do 30. 6. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru