Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Kofinancování sociálních služeb pro rok 2021

Dotace na podporu sociálních služeb a služeb návazných ve městě Plzni vychází z potřeby zachování stávající komplexní sítě sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze elektronicky vyplňovat od 17. 8. 2020 do 18. 9. 2020 včetně.
 • Žádosti lze fyzicky odevzdat v době od 7. 9. do 18. 9. 2020 včetně.

Příjemce podpory:

 • O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které poskytují sociální služby na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. 
  • Nepodnikatelské subjekty, tj. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, sociální družstva, ústavy, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, zájmová sdružení právnických osob;
  • podnikatelské subjekty, které jsou vymezené v § 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech;
  • podnikatelé — osoby vymezené v § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je poskytována v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb (pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění), případně souvisejících fakultativních služeb.
 • Doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby.
 • Fakultativní služby související se službou sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2021 je ve výši minimálně 46 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadateli o dotace nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.
 • Žadatel nesmí mít nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Plzni nebo jeho příspěvkovým organizacím.
 • Žadatelé o dotaci na novou sociální službu se řídí následujícím usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 512 ze dne 4. 9. 2014: 
  • „Každá nově vznikající sociální služba, která bude požadovat kofinancování od města Plzně — ještě před samotnou registrací a reálným zahájením své činnosti — doloží Odboru sociálních služeb MMP potřebnost poskytování předmětné služby na území města Plzně.“

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru