Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Mimořádná podpora sociálních služeb

Dotace na podporu sociálních služeb a služeb návazných ve městě Plzni vychází z potřeby zachování stávající komplexní sítě sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. července 2024 od 8:00 hod. do 17. července 2024 do 16:00 hod. 

Příjemce podpory:

 • O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které poskytují sociální služby na základě zákona o sociálních službách, s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Plzně, Plzeňského kraje a jiných měst. 
  • Nepodnikatelské subjekty, tj. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, sociální družstva, ústavy, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, zájmová sdružení právnických osob;
  • podnikatelské subjekty, které jsou vymezené v § 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech;
  • podnikatelé — osoby vymezené v § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb; pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění.
 • Podpora sociálních služeb ve městě Plzni vychází z potřeby zachování stávající komplexní sítě sociálních služeb, která respektuje a podporuje plnohodnotný, důstojný a svobodný život uživatelů sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

 • Objem alokovaných finančních prostředků pro tento dotační program je ve výši minimálně 5 000 000 Kč.
 • Za doporučení výše dotace je odpovědná příslušná komise, jejíž členové byli ustanoveni usnesením Rady města Plzně. Komise se při hodnocení řídí Zásadami, Statutem a Jednacím řádem komisí Rady města Plzně, v aktuálním znění a bližšími podmínkami vyhlášení dotačního programu.

Specifika a omezení:

 • Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou či datovou schránkou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru