Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Cílem dotačního programu na podporu primární prevence rizikového chování je podpora primární prevence rizikového chování ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. října do 15. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • a) Právnická osoba,
 • b) fyzická osoba s živnostenským oprávněním.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem dotačního programu ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně je podpora:

  • primární prevence rizikového chování, předcházení rizikovým jevům v chování žáků (záškoláctví, šikana, krizové situace spojené s násilím, vandalismus, kriminalita, delikvence, poruchy příjmu potravy, rasismus, xenofobie, závislost na politickém a náboženském extremismu, užívání návykových látek, závislost na virtuálních drogách, patologické hráčství, sebepoškozování, rizikové sexuální chování) a spolupráce základních škol s odborníky z jiných rezortů a nestátními organizacemi zabývajícími se prevencí rizikového chování;
  • mediální výchovy, základních poznatků a dovedností týkajících se mediální komunikace a práce s médii, schopnosti poznatky zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa a podpora bezpečnosti užívání médií především v souvislosti s rozvojem internetových médií a sociálních sítí;
  • projektů wellbeingu, podporujících podnětné prostředí pro rozvoj fyzického, kognitivního, emocionálního, sociálního a duchovního potenciálu žáků a možnosti žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.
 • Projekty zaměřené na:
  • využití programů specifické primární prevence rizikového chování neziskových organizací
  • zajištění besed a projektů pro žáky k problematice rizikového chování, mediální výchovy a wellbeingu,
  • zajištění seminářů vhodných pro pedagogické pracovníky týkajících se témat primární prevence rizikového chování, mediální výchovy a wellbeingu,
  • zajištění vícedenních adaptačních kurzů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně činí 600 000 Kč, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 000 Kč, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni.
 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských žáků.
 • Jeden žadatel může v tomto dotačním titulu podat nejvýše jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru