Přeskočit na obsah

Město Přerov — Dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dotace na prohloubení vědomostí občanů města Přerova o místním životním prostředí a dochovaných přírodních a kulturních hodnotách, posílení kladného vztahu veřejnosti ke svému městu a ochoty občanů podílet se na řešení otázek majících vliv na kvalitu životního prostředí města a předcházení ekologickým problémům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. ledna 2024 do 9. února 2024 .

Příjemci podpory:

 • O dotaci může žádat právnická nebo fyzická osoba, která působí nebo hodlá působit na území města v oblasti EVVO a ochrany životního prostředí.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Environmentální projekty: 
  • pořádání osvětových akcí při příležitosti environmentálně významných dní (Den Země, Den bez aut, Ukliďme svět apod.), k aktuálním environmentálním problémům města nebo k propagaci přírodních hodnot a památek kulturního dědictví na území města,
  • pořádání environmentálně zaměřených výstav, přednášek a seminářů pro občany města,
  • vydávání environmentálně zaměřených propagačních, informačních, výchovně vzdělávacích a metodických materiálů (tištěných i elektronických),
  • zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování v záležitostech týkajících se tvorby a ochrany životního prostředí města,
  • budování, údržba a provoz environmentálně zaměřených terénních informačních zařízení (včetně naučných stezek a přírodních učeben) na území města,
  • zpracování a realizace environmentálně zaměřených výchovně vzdělávacích programů pro žáky, studenty nebo pedagogy na všech stupních a typech škol na území města, včetně materiálního zabezpečení;
 • B. Pravidelná celoroční poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí pro občany města;
 • C. Celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné stanice pro handicapované živočichy na území města;
 • D. Realizace opatření na podporu přirozené biologické rozmanitosti a ekologické stability veřejně přístupné krajiny na území města, včetně protierozních opatření a opatření příznivě ovlivňujících vodní režim v krajině.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro účely Programu činí 1 200 000 Kč, přičemž: 
  • pro účel A se vyčleňuje částka 220 000 Kč,
  • pro účel B se vyčleňuje částka 80 000 Kč,
  • pro účel C se vyčleňuje částka 350 000 Kč,
  • pro účel D se vyčleňuje částka 550 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí: 
  • pro účel A 40 000 Kč, přičemž město přizná dotaci podle zásady „všechno nebo nic“, tj. podle výsledku posouzení žádosti přizná dotaci plně v požadované výši, nebo aktivitu nepodpoří,
  • pro účel B 80 000 Kč,
  • pro účel C 350 000 Kč,
  • pro účel D 550 000 Kč, nejvýše však 50 % z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Jednotlivé žádosti jsou projednávány a posuzovány administrátorem a příslušnými orgány města. Projednávány a posuzovány jsou pouze úplné žádosti (tj. řádně vyplněné žádosti se všemi řádně vyplněnými povinnými přílohami).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru