Přeskočit na obsah

Město Přerov — Dotační program na podporu všeobecného praktického lékařství pro dospělé

Cílem dotačního programu je zajištění co nejlepší dostupnosti primární zdravotnické péče pro všechny občany Města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 5. 2024 do 20. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být fyzická i právnická osoba, která:

  • a) doloží oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), resp. rozhodnutí o registraci poskytovat zdravotní služby, které odpovídají druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené v registraci (dle dřívější platné legislativy — zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních),
  • b) poskytuje nebo plánuje poskytovat zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé na území Města,
  • c) předloží s žádostí prohlášení Veřejné zdravotní pojišťovny ČR a minimálně dvou dalších zdravotních pojišťoven s významným zastoupením pojištěnců z území Města, že v případě, že začne poskytovat zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé, bude s ním uzavřena smlouva o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb nebo doloží právní titul převodu majetkových práv při převzetí již zavedené lékařské praxe a současně s tím již platné smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je zajištění co nejlepší dostupnosti primární zdravotnické péče pro všechny občany Města.
 • Dotaci lze poskytnout žadateli, jež v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 zřídil/zřídí novou lékařskou praxi nebo v uvedeném období převzal/převezme stávající lékařskou praxi, s odborností všeobecné praktické lékařství pro dospělé, na území Města, a to ke krytí nezbytně nutných nákladů, které prokazatelně vznikly v roce, kdy byla dotace žadateli přiznána.
 • Dotace je poskytována jako finanční podpora na základě předložené žádosti žadatelů na účely spojené s jejich činností v oblasti zdravotnické péče pro všechny občany Města.

Forma a výše podpory:

 • Pro tento Program jsou navrhovány finanční prostředky v maximální výši 600 000 Kč.  Dotace bude poskytnuta výlučně jednomu ze žadatelů s odborností všeobecné praktické lékařství

Specifika a omezení:

 • Dotace na podporu zdravotních služeb se neposkytuje k úhradě nákladů na ubytování, stravné a pohoštění, odměnu žadatele, nákup alkoholických nápojů a omamných látek včetně tabákových výrobků, na úhradu pokut, penále a plateb sankčního charakteru, dále na splátky půjček a úvěrů včetně jejich nedoplatků, úroků z prodlení, leasingové splátky, odpisy pohledávek manka a škody a na výdaje, které nelze doložit. Do celkových nákladů nelze rovněž zahrnout úhradu DPH – pokud je příjemce dotace plátcem DPH a může uplatnit nárok na odpočet DPH, tedy část nákladů odpovídající DPH není možné hradit z poskytnuté dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru