Přeskočit na obsah

Město Sokolov — Program pro poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních služeb v Sokolově

Dotace na vytvoření podmínek k zajištění dostatečné dostupnosti primárních hrazených zdravotních služeb pro občany Sokolova na jeho území v oborech všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost a praktického zubního lékařství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo praktické zubní lékařství podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, na území Sokolova

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace podle tohoto programu se poskytuje na: 
  • a) úhradu mzdových nákladů na zaměstnance příjemce dotace, konkrétně všeobecnou sestru, dětskou sestru a zdravotnického asistenta, bezprostředně souvisejících s poskytováním zdravotních služeb podle čl. 9 odst. 10, vč. pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
  • b) pořízení nezbytného věcného a technického vybavení prostor pro poskytování zdravotních služeb podle čl. 9 odst. 10,
  • c) úhradu nájemného za užívání nebytových prostor pro poskytování zdravotních služeb podle čl. 9 odst. 10 a nákladů na energie (elektrická energie, teplo, plyn), vodné a stočné a odvoz odpadu, nezbytných a bezprostředně souvisejících s provozem uvedených prostor.
 • (2) Důvodem podpory podle tohoto programu je vytvoření podmínek k zajištění dostatečné dostupnosti primárních hrazených zdravotních služeb pro občany Sokolova na jeho území v oborech všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost a praktického zubního lékařství.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na podporu účelu podle čl. 2 odst. 2 činí 5 000 000 Kč.
 • Výše dotace v jednotlivém případě činí nejvýše 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Stejný žadatel může podat žádost o poskytnutí dotace z tohoto programu i pro více než jeden obor podle čl. 2 odst. 2. V takovém případě však musí žadatel podat pro každý obor samostatnou žádost.
 • Žadatelem o dotaci nemůže být právnická osoba zřizovaná či zakládaná státem, jeho organizační složkou nebo územním samosprávným celkem, anebo právnická osoba, v níž má stát, jeho organizační složka nebo územní samosprávný celek majetkovou účast.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru