Přeskočit na obsah

Město Sokolov — Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit

Dotace na zachování a rozvoj neinvestičních neziskových volnočasových aktivit občanů, které není schopen žadatel realizovat v rámci vlastního rozpočtu a které se odehrávají na území města nebo jsou určeny pro občany města, či reprezentují město v podporovaných oblastech.

Příjem žádostí:

 • Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost lze podat od 16. srpna do 15. listopadu 2022, který předchází kalendářnímu roku, v němž má být dotace poskytnuta.
 •  Žádost o poskytnutí dotace na jednotlivou akci lze podat: 
  • a. od 16. srpna do 15. listopadu 2022, který předchází roku poskytnutí, v případě jednotlivé akce, která se má konat v 1. kalendářním čtvrtletí roku poskytnutí,
  • b. od 16. listopadu 2022, který předchází roku poskytnutí, do 15. ledna roku poskytnutí, v případě jednotlivé akce, která se má konat ve 2. kalendářním čtvrtletí roku poskytnutí,
  • c. od 16. ledna do 15. dubna roku poskytnutí, v případě jednotlivé akce, která se má konat ve 3. kalendářním čtvrtletí roku poskytnutí,
  • d. od 16. dubna do 15. srpna roku poskytnutí, v případě jednotlivé akce, která se má konat ve 4. kalendářním čtvrtletí roku poskytnutí.
 • Po uplynutí lhůt podle odst. 2, nejpozději však do konce měsíce října roku poskytnutí, lze podat žádost o dotaci na jednotlivou akci podle čl. 2 odst. 1 písm. c), která je neočekávaná (mimořádná), prokáže-li žadatel, že nemohl žádost podat ve lhůtách podle odst. 2.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být: 
  • a. v případě celoroční činnosti právnická osoba, jejíž činnost je orientována na aktivity neziskového charakteru, a to se sídlem na území města nebo s fungující pobočkou na území města, přičemž její existenci musí žadatel věrohodně prokázat,
  • b. v případě jednotlivé akce dle čl. 2 odst. 1b) a 1c) programu fyzická osoba s trvalým bydlištěm v ČR nebo právnická osoba se sídlem v ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Celoroční činnost, jednotlivé akce a mimořádné jednotlivé akce jsou podporovány v oblastech: 
  • a) výchovy a vzdělávání mládeže, tělovýchovy a sportu;
  • b) kultury,
  • c) školství,
  • d) ochrany životního prostředí,
  • e) sociální a zdravotní.
 • Důvodem podpory účelů podle odstavce 1 je zachování a rozvoj neinvestičních neziskových volnočasových aktivit občanů, které není schopen žadatel realizovat v rámci vlastního rozpočtu a které se odehrávají na území města nebo jsou určeny pro občany města, či reprezentují město v podporovaných oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Poskytnutá dotace může dosáhnout maximálně 70 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu žadatele.
 • Dotace na celoroční činnost v oblasti sportu může být přiznána pouze na činnost dětí a mládeže, u žadatele působícího v prvních dvou nejvyšších soutěžích však za podmínky doložení a schválení náplně vzdělávání dětí a mládeže.
 • O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace rozhoduje: 
  • a) v případě dotace do 50 000 Kč Rada města Sokolova, a to na nejbližší schůzi konané po předložení závěrečného doporučení sumarizační komise,
  • b) v případě dotace nad 50 000 Kč Zastupitelstvo města Sokolov, a to na nejbližším zasedání konaném po předložení závěrečného doporučení RM a sumarizační komise.

Specifika a omezení:

 • Pokud je žadatelem o dotaci sportovní spolek (organizace) působící v prvních dvou nejvyšších sportovních soutěžích, nebo pokud je žadatelem fyzická nebo právnická osoba vykonávající činnost spočívající v nabízení zboží nebo služeb na trhu, a to bez ohledu na právní formu či neziskový charakter (tj. tzv. „podnik“ v kontextu evropského soutěžního práva), lze dotaci na podporu jeho činnosti nebo ostatních jednotlivých aktivit poskytnout pouze na činnosti (aktivity) spojené s dětmi a mládeží.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru