Přeskočit na obsah

Město Sokolov — Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit

Dotace na zachování a rozvoj neinvestičních neziskových volnočasových aktivit občanů, které není schopen žadatel realizovat v rámci vlastního rozpočtu a které se odehrávají na území města nebo jsou určeny pro občany města, či reprezentují město v podporovaných oblastech.

Příjem žádostí:

 • Žádost o poskytnutí dotace na jednotlivou akci lze podat: 
  • a) Lhůta pro podávání žádostí v prvním kole je od 16. 8. do 15. 11. kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, v němž má být dotace poskytnuta.
   b) Lhůta pro podávání žádostí ve druhém kole je od 10. 6. do 20. 6. roku poskytnutí.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být: 
  • a. v případě celoroční činnosti právnická osoba, jejíž činnost je orientována na aktivity neziskového charakteru, a to se sídlem na území města nebo s fungující pobočkou na území města, jejíž existenci musí žadatel věrohodně prokázat, přičemž: 
   • musí vyvíjet činnost, na kterou požaduje dotaci, na území města bez přerušení nejméně od 1. 1. kalendářního roku, ve kterém je žádost o poskytnutí dotace podávána,
   • pokud působí v oblasti tělovýchovy a sportu, musí podíl jejích členů z řad dětí a mládeže, které uvádí v seznamu své členské základny, dosahovat vůči zbytku této základny alespoň 20 %.
  • b. v případě jednotlivé akce dle čl. 2 odst. 1 písm. b) a c) programu fyzická osoba s trvalým bydlištěm v ČR nebo právnická osoba se sídlem v ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Celoroční činnost, jednotlivé akce a mimořádné jednotlivé akce jsou podporovány v oblastech: 
  • a) výchovy a vzdělávání mládeže, tělovýchovy a sportu;
  • b) kultury,
  • c) školství,
  • d) ochrany životního prostředí,
  • e) sociální a zdravotní.
 • Důvodem podpory účelů podle odstavce 1 je zachování a rozvoj neinvestičních neziskových volnočasových aktivit občanů, které není schopen žadatel realizovat v rámci vlastního rozpočtu a které se odehrávají na území města nebo jsou určeny pro občany města, či reprezentují město v podporovaných oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Poskytnutá dotace může dosáhnout maximálně 70 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu žadatele.
 • Dotace na celoroční činnost v oblasti sportu může být přiznána pouze na činnost dětí a mládeže, u žadatele působícího v prvních dvou nejvyšších soutěžích však za podmínky doložení a schválení náplně vzdělávání dětí a mládeže.
 • O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace rozhoduje: 
  • a) v případě dotace do 50 000 Kč Rada města Sokolova, a to na nejbližší schůzi konané po předložení závěrečného doporučení sumarizační komise,
  • b) v případě dotace nad 50 000 Kč Zastupitelstvo města Sokolov, a to na nejbližším zasedání konaném po předložení závěrečného doporučení RM a sumarizační komise.

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt, bez ohledu na žadatele, lze podat pouze jednu žádost v kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru