Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Tábor – Podpora sociálních služeb doplňkových, nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních úprav, na období 2021-2025

woman-3188750__340
Share Button

Dotace na podporu sociální oblasti ve městě Táboře vychází z potřeby zachování stávající sítě sociálních služeb a případně z potřeby jejich rozvoje. Jedná se o podporu sociálních služeb, především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, které respektují a podporují plnohodnotný, důstojný a svobodný život svých uživatelů a jejichž cílem je umožnit lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, svého zdravotního stavu, sociálního znevýhodnění apod.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, kterými jsou:
  • spolky, pobočné spolky, zapsané ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti ,
  • nadace a nadační fondy,
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příspěvek na celoroční provoz a činnost organizací, (event. jednorázové a krátkodobé projekty), které působí v sociální oblasti a neposkytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Zaměření musí odpovídat cílové skupině poskytovatele (event. v případě jednorázových/krátkodobých projektů může být zaměřeno na poskytovatele samotné, s cílem zkvalitnit jimi poskytované služby).
 • Cílem programu je podpora aktivit řešících problémy sociální sféry, služeb, motivaci občanů města k organizování aktivit a zároveň i zapojení co nejširšího okruhu občanů do těchto akcí. Tento Program navazuje na platný Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor a je určen na podporu a rozvoj doplňkových sociálních služeb, dává jasná a transparentní pravidla pro poskytování podpory na území města a řídí se obecně závaznými předpisy.
 • Priority programu:
  • podpora subjektů, které poskytují aktivity a projekty úplné, dlouhodobé a souhrnné (nejvyšší),
  • subjekty participující v rámci platného Komunitního plánu ORP Tábor (střední) ,
  • projekty zaměřené na pomoc a péči o seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby v soc. nepříznivých situacích, rodiny s dětmi, děti a mládež, projekty podporující zdraví, působící v oblasti prevence (střední).

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Územní vymezení realizace projektu: aktivity a služby realizované v územním obvodu města Tábora a pro občany města Tábora.
 • Doba trvání projektu: od 1. 1. příslušného kalendářního roku – do 15. 12. příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>