Přeskočit na obsah

Město Tišnov — Mimořádná dotace

Mimořádné dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů hodných zvláštního zřetele, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají písemně na předepsaném formuláři v průběhu kalendářního roku.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby mající své sídlo (místo trvalého pobytu) ve městě Tišnově, které realizují svoji činnost spojenou s žádostí o mimořádnou dotaci ve městě Tišnově a ve prospěch jeho obyvatel, případně právnické a fyzické osoby mající své sídlo (místo trvalého pobytu) mimo město Tišnov a svoji činnost spojenou s žádostí o mimořádnou dotaci prokazatelně vyvíjejí ve městě Tišnově a ve prospěch jeho obyvatel.

Typy podporovaných aktivit:

  • Mimořádné dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů hodných zvláštního zřetele, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Forma a výše podpory:

  • O vyčlenění finančních prostředků na poskytování finanční podpory formou mimořádných dotací rozhoduje Zastupitelstvo města Tišnova při schvalování rozpočtu na příslušný kalendářní rok, výjimečně i v průběhu rozpočtového období.
  • Maximální výše mimořádné dotace v jednotlivém případě nepřekročí 70 % z celkové předpokládané finanční výše projektu.

Specifika a omezení:

  • Časový harmonogram realizace projektu bude v souladu s předloženou žádostí individuálně stanoven ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova, jejíž návrh tvoří přílohu těchto Zásad.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru