Přeskočit na obsah

Město Trutnov – Dotace na účely v kategorii sport

Dotace na podporu sportovní činnost a údržbu sportovišť ve městě Trutnov.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: Kategorie SPORT od 15. 01. 2024 do 15. 11. 2024.
  • Dotace na činnost sportovních organizací — od 15. 01. 2024 do 28. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Dotace na údržbu sportovišť — sportovní kluby vykonávají svou sportovní činnost a tato sportoviště udržují.
 • Dotace na sportovní akce — spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dotace na vrcholový a výkonnostní sport — právnické osoby zaměřené na činnost oddílů, fyzické osoby, které se jako individuální sportovci účastní vrcholových sportovních soutěží, domácích i zahraničních.
 • Dotace na refundace nájemného — subjekty zaměřené na sportovní činnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace na údržbu sportovišť
  • a) Město chce podpořit údržbu, opravy a rekonstrukce investičního i neinvestičního charakteru i těch sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí na jeho území, avšak nejsou v majetku města. Poskytnuté dotace budou použity na majetek ve vlastnictví sportovních klubů.
  • b) Město chce dále podpořit údržbu sportovišť v jeho vlastnictví, kde sportovní kluby vykonávají svou sportovní činnost a tato sportoviště udržují.
 • Dotace na sportovní akce
  • Město má zájem na pořádání významných akcí soutěžního charakteru na svém území.
 • Dotace na činnost sportovních organizací
  • Rozšíření a zkvalitnění sportovních aktivit subjektů na území města, které mají pravidelnou aktivitu nejméně 10 měsíců v roce, a podpora sportovních soutěží všech kategorií. Podpora směřuje zejména vůči dětem a mládeži od 5 do 20 let při dovršení požadovaného věku v kalendářním roce, na který je dotace požadována. Pro tento účel je možné čerpat dotaci i na stravování sportovců v rámci ubytování na soustředěních s uvedením účelu včetně jmenného seznamu účastníků.
 • Dotace na vrcholový a výkonnostní sport
  • Město Trutnov má zájem na podpoře vrcholového a výkonnostního sportu dospělých a nejstarších kategorií mládeže, a to:
  • a) právnických osob zaměřených na činnost oddílů, jejichž sportovci jsou v kolektivních sportech řízeni celorepublikovými sportovními orgány a jsou účastníky první nebo druhé nejvyšší celorepublikové soutěže. Tito sportovci musí být registrováni u příslušného sportovního svazu,
  • b) fyzických osob, které se jako individuální sportovci účastní vrcholových sportovních soutěží, domácích i zahraničních. Tito sportovci musí být registrováni u příslušného sportovního svazu.
 • Dotace na refundace nájemného
  • Město má zájem podpořit dlouhodobou sportovní aktivitu subjektů na svém území (vykonávanou nejméně 10 měsíců ročně), které musí zabezpečit fungování své činnosti (tréninky apod.) jak v prostorách sportovišť a tělovýchovných zařízeních nacházejících se ve vlastnictví města na jeho území, tak ve vlastnictví třetích osob (tj. nájemné a úhrada služeb spojených s nájmem).

Forma a výše podpory:

 • Kategorie SPORT — Předpokládaný objem peněžních prostředků 19 500 000 Kč.
 • Dotace na údržbu sportovišť: 
  • Předpokládaný objem peněžních prostředků 600 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 80 %.
 • Dotace na sportovní akce: 
  • Předpokládaný objem peněžních prostředků 150 000 Kč.
 • Dotace na činnost sportovních organizací: 
  • Předpokládaný objem peněžních prostředků 3 500 000 Kč.
  • Příspěvek se poskytuje v návaznosti na počet sportujících dětí, mládeže a dospělých.
 • Dotace na vrcholový a výkonnostní sport: 
  • Předpokládaný objem peněžních prostředků 200 000 Kč.
 • Dotace na refundace nájemného: 
  • Předpokládaný objem peněžních prostředků 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace na refundace nájemného nesmí být použita na komerční či jinou výdělečnou činnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru