Přeskočit na obsah

Město Trutnov — Dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb

Dotace jsou určeny na poskytování sociálních služeb, a to ve prospěch občanů města Trutnov, resp. ke zlepšení a zkvalitnění jejich života.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 01.  2024 do 31. 03. 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, které mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) dle zákona o sociálních službách (s odkazem na ust. čl. 1 odst. 3 zásad nemohou být žadateli příspěvkové organizace zřízené městem Trutnovem).

Typy podporovaných aktivit:

 • Uznatelné náklady služby:
 • a) osobní náklady, mezi které patří: 
  • a. mzdové náklady na zaměstnance, s výjimkou odměn a cílových odměn, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách podle ust. § 115 odst. 1 písm. a), b), c) e) zákona o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby),
  • b. odvody na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za zaměstnance uvedené pod písm. a),
  • c. další osobní náklady, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět,
 • b) materiálové náklady, za které jsou považovány nezbytné náklady pro poskytování sociální služby, které jsou identifikovatelné, účelně evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty a uvedené v rozpočtu schválené žádosti a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě a čase: 
  • a. spotřebované nákupy (např. kancelářské potřeby, pohonné hmoty, faktury za dopravu, materiál potřebný pro poskytování služeb apod.),
  • b. energie (včetně zálohových plateb),
  • c. ostatní materiál,
 • c) ostatní služby: 
  • a. související s poskytováním základních činností sociální služby (např. pojištění sociální služby, supervize),
  • b. školení a kurzy v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace, jakož i v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků podle zákona o sociálních službách,
  • c. nájemné,
  • d. propagace,
  • e. poštovní služby,
  • f. jiné služby související s výkonem sociální práce, na kterou byla poskytnuta dotace.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu tohoto účelu: 1 800 000 Kč za kalendářní rok.
 • Věcné posuzování žádosti o dotaci v tomto dotačním programu provádí Sociální komise Rady města Trutnova, která stanový výši podpory.

Specifika a omezení:

 • Sociální služby financované z obdržené dotace musí být poskytovány minimálně do 31. 12.  příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru