Přeskočit na obsah

Město Uherský Brod — Program pro poskytování dotací na podporu bytové výstavby v Uherském Brodě

Dotace na podporu kvality bydlení s cílem stabilizovat a zvýšit počet obyvatel trvale přihlášených k pobytu na území města Uherský Brod a to v rámci kompaktního zastavění města blokovou zástavbou bez rozsáhlých a nežádoucích záborů veřejných prostranství, zeleně či zemědělské půdy, které jsou v rozporu s udržitelným rozvojem města a jeho provozní ekonomikou.

Příjem žádostí:

  • Vyvěšeno: od 22. 09. 2023 do 22. 12. 2023.
  • Přijímání žádostí bude zahájeno vždy do 35 dnů po zveřejnění Programu. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je 14 kalendářních dnů od zahájení přijmu žádostí. Žádostem doručeným před nebo po této lhůtě nebude vyhověno.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba s trvalým pobytem v Uherském Brodě, která je vlastníkem bytové jednotky v bytovém domě s minimálně jednou osobou v této bytové jednotce trvale přihlášenou k pobytu. BJ se nachází v lokalitě určené ÚPD pro bydlení, kde nebyla do roku 2021 včetně zřízena nebo zkapacitněna veřejná infrastruktura, na níž se stavba BD připojila.

Typy podporovaných projektů:

  • Rozvoj zón pro bydlení je jedním z prioritních rozvojových záměrů města Uherský Brod, který je založen na koordinované výstavbě pro bydlení v lokalitách určených územním plánem pro bydlení. Požadavky žadatelů musí být v souladu s podmínkami a požadavky města na vybudování jednotné páteřní veřejné infrastruktury.
  • Účelem podpory Programu pro poskytování dotací na podporu bytové výstavby v Uherském Brodě je zpětná úhrada nákladů spojená s pořízením zasíťování pro stavební pozemek, na kterém byl postaven bytový dům na území města Uherský Brod, a to v lokalitách určených územně plánovací dokumentací k bydlení. Jedná se o lokality, které byly bez finanční spoluúčasti města, dotace nebo návratné finanční výpomoci z veřejného rozpočtu vybaveny veřejnou infrastrukturou nebo v nich byla veřejná infrastruktura přebudována za účelem zvýšení kapacity.

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytuje z prostředků Fondu rozvoje bydlení. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu poskytovatele dotace na podporu účelu v daném kalendářním roce činí 1 500 000 Kč.
  • Výše dotace činí 50 000 Kč na jednu bytovou jednotku.

Specifika a omezení:

Dotaci nelze poskytnout témuž žadateli, který již v uplynulých 3 letech obdržel od města dotaci z jiného programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru