Přeskočit na obsah

Město Valašské Meziříčí — Dotační program Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví

Účelem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti sociální, zdravotní a podpory zdraví na území města Valašské Meziříčí, nebo ve prospěch občanů města Valašského Meziříčí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (DMR): od 01. 1. 2021 do 30. 09. 2021.
  • b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty): od 01. 01. 2021 do 31. 05. 2021.

Příjemci podpory:

 • Subjekt provádějící veřejně prospěšné činnosti a soukromé podnikání prospěšné pro město, které napomáhají městu Valašské Meziříčí v péči o rozvoj a uspokojování potřeb jeho občanů v sociální oblasti a podpory zdraví.
 • Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, kteří splňují podmínky v čl. 3 odst. 1 Zásad pro poskytování datací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Valašské Meziříčí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti sociální, zdravotní a podpory zdraví na území města Valašské Meziříčí, nebo ve prospěch občanů města Valašského Meziříčí, a to především: 
  • a) částečné úhrady uznatelných nákladů/výdajů souvisejících se základní činností registrovaných sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch občanů města Valašské Meziříčí — poskytnutí veřejné podpory ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, dle „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ vydané příslušným orgánem veřejné moci, k němuž město přistoupí,
  • b) částečné úhrady uznatelných nákladů/výdajů neregistrovaných sociálních služeb (souvisejících služeb) ve prospěch občanů města Valašské Meziříčí,
  • c) dofinancování jednorázových akcí, osvětových aktivit (kampaně), které napomáhají stabilizovat nabídku sociálních a souvisejících služeb ve městě Valašském Meziříčí,
  • d) projekty související s podporou sociálních a souvisejících služeb a aktivit v oblasti podpory zdraví ve prospěch občanů města Valašského Meziříčí, které zkvalitňují standarty společnosti a kvalitu života cílové skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program je předpokládaná v rámci rozpočtu města Valašské Meziříčí částkou 9 700 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
  • a) Dotace bez spoluúčasti žadatele (DMR) max. výši 10 000 Kč.
  • b) Dotace se spoluúčastí žadatele (granty) max. 60 % z celkových nákladů (výdajů).
  • c) Přímá dotace z rozpočtu města maximální výše není určena.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2021. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru