Přeskočit na obsah

Město Žlutice — Dotační program na na podporu výstavby DČOV

Dotace se poskytuje na vybudování domovní čistírny odpadních vod v místech, kde nelze vybudovat centrální splaškovou kanalizaci nebo se na ni napojit.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23února 2023 do 24. března 2023 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze vlastník nemovitosti sloužící k bydlení v k.ú. Knínice u Žlutic, Mlyňany, Protivec u Žlutic, Ratiboř u Žlutic, Skoky u Žlutic, Verušice, Veselov, Vladořice, Záhořice, Žlutice, ve které je zároveň přihlášena k trvalému pobytu alespoň jedna osoba.
  • Pokud se jedná o spoluvlastnictví nemovitosti, jeden z vlastníků vystupuje jako žadatel, ostatní spoluvlastníci podají písemný souhlas s podáním žádosti o dotaci a s vybudováním DČOV.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace na pořízení projektové dokumentace a realizaci stavební a technologické části stavby v rozsahu od obvodové stěny připojovaného objektu k vyústění přípojného potrubí do DČOV, včetně samotného pořízení DČOV.

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude poskytnuta ve výši skutečně vynaložených a žadatelem doložených nákladů na realizaci DČOV, maximálně však 60 000 Kč.
  • Pro dotační program je vyčleněna částka 300 000 Kč z rozpočtu města Žlutice pro rok 2023.

Specifika a omezení:

  • K žádosti je nezbytné přiložit výpis z katastru nemovitostí (nemovitosti, pro níž je likvidace odpadních vod řešena a pozemku, na kterém bude umístěna DČOV), souhlas spoluvlastníka/ů, plnou moc (je-li žadatel pro podání žádosti zastoupen).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru