Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MF ČR – Budování kapacit romských poradců – Norské fondy 2014-2021

business-3560932__340
Share Button

Dotace na podporu budování kapacit romských poradců a na podporu aktivit zaměřených na vzdělávání romských poradců a na vzdělávání relevantních zaměstnanců obcí a krajů spolupracujících s příslušníky romské menšiny. Romské neziskové organizace a romští představitelé budou tímto způsobem podpořeni v zapojování se do veřejných záležitostí na místní úrovni.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  23. 06. 2020; 12:00 do 31. 8. 2020, 15:00 do 30. 11. 2020; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obec s rozšířenou působnosti podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
 • Hl. m. Praha podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kraj, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel musí žádost předložit v partnerství minimálně s jednou nestátní neziskovou organizací:
  • Spolek, ústav, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Vytvoření akreditovaného vzdělávacího kurzu pro romské poradce či zaměstnance veřejné správy a jeho pilotní ověření (Akreditace podle § 117 a následující zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
 • Kurz musí zahrnovat následující prvky:
  • legislativa týkající se národnostních menšin, zejména zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení);
  • historie Romů s důrazem na období 1939 – 1945 a po roce 1945;
  • kultura Romů – literatura, výtvarné umění, film, hudba;
  • vzdělávání Romů včetně problematiky romštiny;
  • sociální vyloučení Romů v ČR – aspekty, příčiny a důsledky;
  • diskriminace – legislativní ukotvení (zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), definice, oblasti, důvody, příklady, formy, možnosti obrany;
  • anticiganismus – jako specifická forma rasismu orientovaná proti Romům se zaměřením na násilí z nenávisti a možnosti obrany.
 • 2) Budování kapacit romských poradců, a to formou jedné nebo více z následujících typů oprávněných aktivit:
  • síťováním romských poradců s relevantními aktéry v oblasti romské integrace (vč. krajských koordinátorů);
  • vytvořením koordinační platformy na úrovni kraje nebo obce s rozšířenou působností s cílem výměny zkušeností a know-how; členové platformy jsou zejména romský poradce a dále pak krajský koordinátor, romští představitelé a zástupci místních a krajských romských platforem;
  • zřízením pracovního místa romského poradce nebo navýšení pracovního úvazku romského poradce pro možnost plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti;
  • účastí romských poradců na vzdělávacích aktivitách směrujících k získání znalostí a kompetencí za účelem prosazování romské integrace a naplňování Strategie romské integrace na místní úrovni; doplňkově i účastí relevantních zaměstnanců místních a krajských samospráv, kteří spolupracují s příslušníky romské menšiny (např. krajští koordinátoři);
  • studijních cest a stáží romských poradců (doplňkově i relevantních zaměstnanců místních a krajských samospráv, kteří spolupracují s příslušníky romské menšiny, jako např. krajští koordinátoři) na relevantních pracovištích v České republice nebo v Norsku, které přispějí k dosažení stanovených výstupů projektu.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 34 320 000 Kč.
 • Minimální výše grantu je 1 300 000 Kč, maximální výše grantu je 7 800 000 Kč.
 • Spolufinancování příjemcem grantu: 0 %.

Specifika a omezení:

 • Doba implementace projektu je minimálně 2 roky.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 30. 4. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>