Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MF ČR – Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí – Norské fondy 2014-2021

business-3560932__340
Share Button

Dotace na zřizování center pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a na zavádění inovačních opatření ze strany poskytovatelů specializovaných služeb pro oběti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 11. 2020; 12:00 do 15. 3. 2021; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího nebo genderově podmíněného násilí.
 • Obce a kraje poskytující služby obětem domácího a genderově podmíněného násilí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Za oprávněné žadatele ve skupině Nestátní neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího nebo genderově podmíněného násilí se považují následující právní formy:
  • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
  • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který odkazuje na zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • nadace nebo nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Zřizování center pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.
  • stavební a nestavební úpravy a opravy nemovitostí v souvislosti se vznikem nových specializovaných center pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,
  • pořízení nemovitého a/nebo movitého majetku v souvislosti se vznikem nových specializovaných center pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,
  • poskytování specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v nově zřízených centrech,
  • aktivity zaměřené na personální a odborný rozvoj pracovníků žadatele či partnera (např. vzdělávací aktivity) a profesionalizaci poskytovaných specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v nově zřízených centrech,
  • nastavení metodik, vnitřních pravidel a pracovních postupů v nových centrech pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,
  • nastavení a ověření systému hodnocení efektivity poskytovaných specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,
  • bezpečný sběr dat a analýza potřeb obětí domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s činností nově zřízeného centra,
  • vyhodnocení fungování centra a jejího přínosu pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,
  • podpora síťování (vytváření platforem, organizace diskusních setkání, konferencí ke sdílení dobré praxe apod.) se stávajícími poskytovateli specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,
  • osvěta (nad rámec povinné publicity) za účelem šíření informovanosti o činnosti nově zřízeného specializovaného centra pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.
 • 2. Zavádění inovačních opatření ze strany poskytovatelů specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.
  • vytvoření a zavádění inovačních (nových) řešení (produkty, procesy, organizační uspořádání, dobrá praxe apod.) za účelem zvýšení pozitivního dopadu služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,
  • aplikace zahraničních příkladů dobré praxe a zahraničních inovativních řešení za účelem zvýšení pozitivního dopadu služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,
  • zavádění inovativních programů a nástrojů mezioborové spolupráce v souvislosti s poskytováním služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,
  • vývoj, testování a aplikace technologických inovací pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí,
  • zavádění postupů a opatření za účelem prevence nových forem genderově podmíněného násilí (např. v kyberprostoru) a pomoci jeho obětem,
  • zavádění postupů a opatření za účelem zohledňování potřeb specifických skupin obětí (např. migrující osoby, etnické menšiny včetně Romů, osoby se zdravotním postižením apod.),
  • síťování (vytváření platforem, organizace diskusních setkání, konferencí ke sdílení praxe apod.) za účelem podpory využívání inovačních opatření,
  • osvěta (nad rámec povinné publicity) za účelem šíření informovanosti o zavedení inovačních opatření,
  • vyhodnocení inovačních opatření a jejich přínosu pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.
  • Žadatel může do žádosti o grant zařadit i jiné vhodné aktivity, které mohou být považovány za oprávněné.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 51 581 481 Kč.
 • Minimální výše grantu je 5 300 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 13 250 000 Kč.
 • Míra podpory činí 100 %.

Specifika a omezení:

 • Aktivity se musí uskutečnit na území České republiky a/nebo území partnerů z Norska.
 • Dílčí bodové zvýhodnění bude uděleno projektům realizovaným v České republice v regionech s nízkou dostupností specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí (tj. mimo hl. město Praha a město Brno).
 • Doba implementace projektu je minimálně 18 měsíců. Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 30. 4. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>