Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MF ČR – Program Lidská práva – Organizace osvětových kampaní – zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí – Norské fondy 2014-2021

business-3560932__340
Share Button

Dotace na podporu projektů zaměřených na realizaci osvětových kampaní v oblastech: a) potírání genderových stereotypů, sexismu a hlavních příčin domácího a genderově podmíněného násilí, b) potírání nových forem genderově podmíněného násilí, c) motivace mužů k zapojení se do prevence domácího a genderově podmíněného násilí a podpory genderové rovnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 12. 2021; 12:00 do 15. 3. 2022; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího nebo genderově podmíněného násilí.
 • Obce a kraje poskytující služby obětem domácího a genderově podmíněného násilí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Za oprávněné žadatele ve skupině Nestátní neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího nebo genderově podmíněného násilí se považují následující právní formy:
  • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
  • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který odkazuje na zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • nadace nebo nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • zájmové sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci projektu mohou být realizovány zejména následující typy oprávněných aktivit, které jsou spojeny s prevencí domácího a genderově podmíněného násilí:
  • pořádání kurzů, workshopů, školení, seminářů, přednášek a jiných osvětových aktivit pro různé cílové skupiny v oblasti genderově podmíněného násilí a rovnosti žen a mužů;
  • advokační činnosti za účelem zlepšení prevence domácího a genderově podmíněného násilí;
  • tvorba a šíření odborně-popularizačních dokumentů (včetně audiovizuálních) souvisejících s domácím a genderově podmíněným násilím;
  • vytváření iniciativ, metod, sítí a aliancí zaměřených na šíření osvěty a získávání podpory různých aktérů (občanského sektoru, soukromého sektoru, veřejné správy apod.) pro prevenci genderově podmíněného násilí a podporu rovnosti žen a mužů;
  • šíření osvěty o mezinárodních standardech (zejm. mezinárodních úmluv a doporučeních mezinárodních organizací) v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí a rovnosti žen a mužů;
  • zpracování analýz a výzkumů souvisejících s postoji veřejnosti ve vztahu k domácímu a genderově podmíněnému násilí a rovnosti žen a mužů;
  • realizace aktivit zaměřených na zvýšení informovanosti o nových formách domácího a genderově podmíněného násilí (např. sexuální násilí v on-line prostředí);
  • realizace aktivit zaměřených na zvyšování dostupnosti informací sloužících k prevenci domácího a genderově podmíněného násilí u zvlášť zranitelných skupin obyvatel (osoby se zdravotním postižením, osoby v seniorském věku, Romové/Romky, LGBT+ osoby, migranti/migrantky apod.);
  • evaluace dopadů realizovaných osvětových aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 26 500 000 Kč.
 • Minimální výše grantu je 1 325 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 5 300 000 Kč.
 • Míra podpory činí 100 %.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro podání žádosti o grant je realizace aktivit zaměřených na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí či podporu rovnosti žen a mužů organizací žadatele po dobu alespoň 1 roku v době podání žádosti o grant.
 • Žadatel musí vybrat a do žádosti o grant zařadit alespoň 2 z výše uvedených typů oprávněných aktivit, které dále rozpracuje a které bude v rámci projektu realizovat jako tzv. klíčové aktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>