Přeskočit na obsah

MF ČR – Program lidská práva — Ochrana obětí domácího a genderově podmíněného násilí — Norské fondy 2014–2021

Dotace na podporu budování kapacit organizací působících v oblasti pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí pro zefektivnění mezioborové spolupráce a koordinace v této oblasti na regionální úrovni. Mezioborová spolupráce je nezbytná pro správné a komplexní řešení případů domácího a genderově podmíněného násilí i pro účinnou prevenci těchto forem násilí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 1. 2022; 12:00 do 12. 4. 2022; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace zřízené jako právnické osoby v České republice: 
  • spolek, ústav, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnost, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, zájmové sdružení právnických osob.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva podporuje zefektivnění koordinace mezioborové spolupráce v oblasti pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí na regionální úrovni a posilování a rozvoj odborných kapacit organizací působících v této oblasti s cílem přispět ke komplexní pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí.
 • Výzva podporuje vytvoření či rozšíření mezioborové platformy, která bude přispívat ke komplexní pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí. Tento typ oprávněné aktivity musí být v rámci žádosti o grant povinně rozpracován do minimálně jedné tzv. klíčové aktivity projektu. V rámci výzvy jsou v souvislosti s vytvořením či rozšířením mezioborové platformy podporovány zejména následující typy oprávněných aktivit: 
  • vytvoření nové mezioborové platformy (tedy zejm. založení mezioborové platformy na novém místě či území či založení mezioborové platformy pro řešení forem domácího a genderově podmíněného násilí dosud nepokrytých činností stávajících mezioborových platforem na daném místě);
  • rozvoj personálních a odborných kapacit pracovníků subjektů zapojených do multidisciplinární spolupráce v rámci poskytování pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí;
  • zavádění inovativních programů a nástrojů mezioborové spolupráce v rámci poskytování pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí;
  • realizace opatření ke zvýšení motivace relevantních aktérů k mezioborové spolupráci v rámci poskytování pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí;
  • realizace opatření ke zvýšení odborných kapacit (budování a rozvoj odborných znalostí a dovedností) v problematice uplatňování genderového hlediska a zajištění mezinárodních standardů (zejm. Rady Evropy) v rámci pomoci osobám ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím;
  • realizace opatření ke zvýšení odborných kapacit v problematice potřeb vícečetně znevýhodněných skupin osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím (osoby se zdravotním postižením, osoby v seniorském věku, Romové/Romky, LGBT+ osoby, cizinci/cizinky apod.) a zavádění nástrojů pro zohledňování potřeb těchto skupin;
  • zavádění nástrojů pro zvýšení schopnosti nově vytvořených nebo rozšířených platforem reagovat na mimořádné situace (např. pandemie, živelné pohromy apod.) při poskytování pomoci osobám ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím;
  • zpracování a rozvoj nástrojů k identifikaci rizikových faktorů souvisejících s domácím a genderově podmíněným násilím a aspektů potenciálního ohrožení osob vystavených těmto formám násilí a zavádění těchto nástrojů do praxe;
  • aplikace příkladů dobré praxe a inovativních řešení za účelem zvýšení pozitivního dopadu služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí;
  • prohlubování spolupráce s organizacemi poskytujícími intervence osobám dopouštějícím se násilí v blízkých vztazích (Spolupráce může probíhat pouze s organizacemi poskytujícími intervence osobám dopouštějícím se násilí v blízkých vztazích, které mají zajištěn způsob dodržování Minimálních standardů práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích v České Republice. Žadatel v žádosti popíše, zda má/mají spolupracující organizace zajištěn způsob dodržování těchto standardů.);
  • rozšíření sběru dat v souvislosti s domácím a genderově podmíněným násilím;
  • osvěta za účelem šíření informovanosti o činnosti organizací působících v oblasti pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 1 325 000 Kč,
 • maximální výše grantu je 5 300 000 Kč.
 •  Míra podpory činí 100 %.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro podání žádosti o grant je zkušenost organizace žadatele se zajišťováním mezioborové spolupráce v oblasti pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí po dobu minimálně 1 roku v době podání žádosti o grant.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru