Přeskočit na obsah

MF ČR – Program lidská práva — Podpora práce s násilnými osobami v případech domácího a genderově podmíněného násilí — Norské fondy 2014–2021

Cílem výzvy je přispět ke zvýšení kapacit a dostupnosti služeb organizací poskytujících intervence pro původce a původkyně domácího násilí a genderově podmíněného násilí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 10. 2021; 12:00 do 2. 2. 2022; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace zřízené jako právnické osoby v České republice: 
  • spolek, ústav, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti, obecně prospěšná společnost, nadace, zájmové sdružení právnických osob.
 • Podmínkou pro podání žádosti o grant je realizace aktivit zaměřených na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí či podporu rovnosti žen a mužů organizací žadatele po dobu alespoň 1 roku v době podání žádosti o grant.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva podporuje následující typy oprávněných aktivit:
 • 1) Povinná projektová aktivita:
  • Poskytování terapeutických programů/intervencí a dalších služeb pro původce a původkyně domácího a genderově podmíněného násilí (jedná se o poskytování individuálních, párových či skupinových terapií s primárním cílem zastavit páchání násilí) Výše uvedený typ musí být v rámci žádosti o grant povinně rozpracován do minimálně jedné tzv. klíčové aktivity projektu.
 • 2) Doplňkové volitelné projektové aktivity: 
  • rozvoj odborných a personálních kapacit organizací, poskytujících terapeutické programy/intervence a další služby pro původce a původkyně domácího a genderově podmíněného násilí;
  • zvyšování schopnosti organizací poskytujících terapeutické programy/intervence a další služby pro původce a původkyně domácího a genderově podmíněného násilí zohledňovat specifické potřeby různých skupin původců a původkyň domácího a genderově podmíněného násilí;
  • vyhodnocování a zvyšování efektivity programů/intervencí pro původce a původkyně domácího a genderově podmíněného násilí;
  • navazování a realizace interdisciplinární spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty působícími v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí, zejm. pak organizacemi poskytujícími pomoc obětem;
  • šíření osvěty o problematice domácího a genderově podmíněného násilí a zvyšování motivace osob dopouštějících se násilí k zapojení se do intervenčních programů a dalších služeb pro původce a původkyně domácího a genderově podmíněného násilí;
  • přenos zahraničních příkladů dobré praxe a inovativních řešení při poskytování intervencí pro původce a původkyně domácího a genderově podmíněného násilí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 1 325 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 5 300 000 Kč.
 • Míra podpory činí 100 %.

Specifika a omezení:

 • Doba implementace projektu je minimálně 12 měsíců. Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 30. 4. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru