Přeskočit na obsah

MF ČR — Program Spravedlnost — Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění

Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost recidivy problémového užívání drog a trestné činnosti u vězněných a posléze propuštěných uživatelů drog s kumulovanými riziky a potřebami, a to prostřednictvím zajištění kontinuální odborné péče ze strany nestátních neziskových organizací.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR do 17. 03. 2021; 12:00.
 • Prodloužení do 31. května 2021 (12:00).

Příjemci podpory:

 • Spolky, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu Spravedlnost je zlepšení nápravného systému v České republice. Program podporuje systémová opatření v oblastech penitenciární a post-penitenciární péče. Nové programy zacházení s vězni mají za cíl v dlouhodobém horizontu snížit užívání drog, zvýšit motivaci ke změně a podpořit reintegrační aktivity.
 • Výzva podporuje vytvoření a realizaci case management programu zaměřeného na zajištění stabilizace klienta. Žadatel zahrne do programu takové nástroje, které podporují a směřují k: 
  • snížení recidivy trestné činnosti a užívání drog (včetně recidivy rizikových způsobů užívání drog);
  • stabilizaci klientů v nejrizikovějším období po propuštění;
  • zajištění péče pro klienty v indikovaných adiktologických službách (substituční léčba, ambulantní léčba, ambulantní stacionární péče, krátkodobá a střednědobá lůžková péče, rezidenční péče v terapeutických komunitách, doléčovací programy);
  • zahájení psychiatrické péče a udržení klientů v této péči;
  • snížení vzniku zdravotních komplikací (včetně snížení úmrtnosti) po výkonu trestu odnětí svobody;
  • snížení rizika šíření infekčních onemocnění (HIV, VHB, VHC).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 5 300 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 23 830 787 Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí pro všechny oprávněné žadatele 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Aktivity projektu se musí uskutečnit na území České republiky.
 • Žadatel si z níže stanovených regionálních skupin věznic, při zohlednění svých možností a kapacity, vybere pro realizaci case management programu 1–6 skupin:
 • 1. Ústecký kraj — Bělušice, Všehrdy, Nové Sedlo 2. Karlovarský kraj — Horní Slavkov, Kynšperk nad Ohří, Ostrov 3. Jihomoravský kraj — Kuřim, Rapotice, Brno 4. Praha a Středočeský kraj (skupina 1) — Praha – Ruzyně, Oráčov, Vinařice 5. Praha a Středočeský kraj (skupina 2) — Praha – Pankrác, Jiřice, Příbram 6. Moravskoslezský kraj — Ostrava, Heřmanice, Karviná.
 • V rámci jedné regionální skupiny věznic může být realizován pouze jeden case management program.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 30. 4. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru