Přeskočit na obsah

MF ČR — Výzva na bilaterální projekty programu Active Citizens Fund

Program Active Citizens Fund se zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a budování kapacit občanského sektoru.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatel z ČR je oprávněný, pokud:
 • se jedná o nestátní neziskovou organizaci, která je právnickou osobou na území České republiky a je zákonem definovaná jako spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond či účelové zařízení církví, případně zájmové sdružení právnických osob, pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi.
 • Je aktivní alespoň po dobu jednoho roku, a to v době podání žádosti o grant (tj. k termínu podání splňuje podmínku 1 roku od data registrace organizace).

Typy podporovaných aktivit:

 • Oprávněnými aktivitami jsou činnosti, které posilují bilaterální vztahy mezi Českou republikou a dárcovskými zeměmi v tématech programu Active Citizens Fund: 
  • 1. Studijní a pracovní cesty s cílem sdílení zkušeností, know-how, či příkladů dobré praxe.
  • 2. Pracovní bilaterální setkání za účelem výměny informací, plánování užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit.
  • 3. Účast na mezinárodních akcích s cílem navazování a posilování kontaktů či vzájemných prezentací.
  • 4. Sběr dat či příprava studií a analýz za účelem získání informací a jejich sdílení, prohloubení informovanosti o programových tématech.
  • 5. Organizace seminářů, konferencí, workshopů s cílem navazování a posilování kontaktů 6. prezentační nebo propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství.
  • 6. Prezentační nebo propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 65 000 EUR.
 • Minimální výše jednotlivých grantů je 1000 EUR, maximální výše je 4 000 EUR.
 • Grant pokrývá 100% oprávněných nákladů. Žadatelé nejsou povinni se na financování nákladů podílet.

Specifika a omezení:

 • Doporučená délka bilaterálních projektů se pohybuje v rozmezí 1 – 9 měsíců.
 • Jeden žadatel může z Fondu bilaterální spolupráce v průběhu celého programu získat grantovou podporu na maximálně 2 bilaterální projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru