Přeskočit na obsah

MF — Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

Program podporuje posilování kapacit stávajících i nově vznikajících oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem jejich členů. Pro rozvoj současného umění v podmínkách současné krize Covid-19 je více než kdy předtím důležitá podpora spolupráce zainteresovaných stran prostřednictvím asociací, které by měly být schopny zastupovat a prosazovat společné potřeby a zájmy svých členů (např. změny v modelech fungování v souvislosti s Covid-19 krizí, veřejné financování, právní statut umělce, sponzorství ze strany soukromých subjektů a podnikatelské strategie), a to zejména ve vztahu k veřejné správě i samosprávě, soukromému sektoru či veřejnosti. Program podpoří aktivity zaměřené na rozvoj a posilování dovedností asociací a jejich členů, mapování jejich potřeb a formulaci argumentů, posilování spolupráce na národní i evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o grant je stanovena od 26. 4. 2021, 12:00 hod. do 26. 7. 2021, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/ subjekt a nestátní (nevládní) organizace, zřízená jako právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice, která je zaregistrována jako oborová asociace, síť či platforma v oblasti profesionálního současného umění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity zaměřené na profesionalizaci oborových zastřešujících organizací, sítí a platforem.
 • Aktivity zaměřené na rozvoj a posílení dovedností a kompetencí oborových zastřešujících organizací, sítí a platforem a jejich členů například v oblastech jako je management, leadership, fundraising a nové byznys modely, a to například formou workshopů, couchingu a dalších forem.
 • Aktivity zaměřené na mapování potřeb vybraných uměleckých aktérů a oblastí například formou výzkumu, sběru dat, studií, analýz a dalších šetření s cílem formulovat argumenty pro kulturní politiku a kulturní advokacii v oblasti umění.
 • Aktivity zaměřené na práci s publikem, které budou v rámci projektu ověřovány a které povedou ke konkrétním výstupů směřujících k nastavení strategických opatření. Tato opatření budou relevantní pro celou uměleckou oblast/ oblasti (nikoliv pouze pro jednu organizaci).
 • Aktivity zaměřené na posilování a propagaci spolupráce jak na národní, tak na evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z Donorských států), včetně výměny informací a know-how prostřednictvím například seminářů, workshopů, studií, výzkumu atd..

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 19 623 462 Kč.
 • Minimální výše grantu je 265 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 1 325 000 Kč v případě projektu bez bilaterální spolupráce s partnerem donorského státu / 1 590 000 Kč v případě bilaterální spolupráce s partnerem z donorského státu.
 • Spolufinancování příjemcem grantu činí 10 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 30. 4. 2024.
 • Minimální doba trvání projektu je 6 měsíců a maximální 24 měsíců.
 • Vzhledem k omezené alokaci může v rámci této výzvy každý žadatel předložit max. 1 žádost o grant.
 • Fyzické osoby nejsou způsobilými partnery.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru