Přeskočit na obsah

MFČR — Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ13 ”

Navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu.

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí je do vyčerpání alokace nebo nejdéle do 30. 4. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci schválených projektů, předem definovaných projektů, jejichž záměrem je financovat své bilaterální iniciativy nad rámec projektu, spojené s realizací projektu:
 • a) Ve spolupráci s partnerem projektu.
 • b) Ve spolupráci s institucí z donorského státu, mezinárodní organizací nebo jiným přijímajícím státem kompetentním v oblasti realizace projektu (tj. působící aktivně v oblasti realizace projektu po dobu minimálně 1 roku).

Typy podporovaných projektů:

 • Činnosti vedoucí k posilování bilaterálních vztahů v oblasti realizace schválených projektů/sub-projektů, které nebyly zahrnuty do původního rozpočtu projektu/sub-projektu a jsou realizovány ve spolupráci s partnerem projektu, s institucí z donorského státu či mezinárodní organizací a které doplňují a rozšiřují plánované iniciativy.
 • Studijní a pracovní cesty, pracovní návštěvy a vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe.
 • Vzájemná setkání, workshopy, semináře.
 • Konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a pracovních vztahů.
 • Podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi přijímajícími a donorskými státy nebo mezinárodními organizacemi.
 • Prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství.

Forma a výše podpory:

 • Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 463 750 Kč.
 • Minimální a maximální výše grantu: 53 000 Kč – 463 750 Kč.

Specifika a omezení:

 • Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ ve všech schválených projektech v rámci programu a/nebo malého grantového schématu. Nejedná se o iniciativy, které jsou zásadní pro dosažení účelu projektu.
 • V žádostech budou schvalovány takové iniciativy, které jsou pro realizovaný projekt přínosem a mohou ho vhodně doplnit odbornými znalostmi či zkušenostmi bilaterálního partnera.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru