Přeskočit na obsah

MK ČR- 134 130 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení slouží k průběžnému financování rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních příspěvkových organizací ve správě Ministerstva kultury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Státní příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních kulturních zařízení je rozdělen na podprogramy:
 • 134V13100 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení. 
  • Památková péče:
   • V zaměření na péči o památky celostátního významu. Program je orientován na výdaje k zajištění řádné péče o nemovitý a movitý státní majetek mimořádné kulturní a historické hodnoty, na rekonstrukce, opravy a údržbu budov zapsaných do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, státních hradů a zámků, dále objektů k zajištění provozu a na zvýšení technické úrovně prezentace památek a sbírek.
  • Muzea a galerie: 
   • V získávání, uchování, zkoumání, zprostředkování a vystavování mnohých dokladů o člověku a jeho prostředí za účelem zachování vědomí o národní kultuře, umění a historii pro příští generace.
  • Knihovny a archivy: 
   • V poskytování veřejné knihovnické a veřejné informační služby. Uchovávají a prezentují národní vědu, umění, kulturu a zejména poskytují ohromný studijní fond pro vědce, studenty a širokou veřejnost.
  • Divadla:
   • K prezentování veškerých žánrů živého umění. Program je na zajištění investičních potřeb zejména Národního divadla a České filharmonie, jako vrcholných kulturních reprezentativních institucí.
 • 134V13200 Podpora realizace úsporných energetických opatření. 
  • Opatření technického, stavebního a řídícího charakteru, která umožní dosáhnout úspory provozních nákladů na energie, nebo taková opatření, která povedou za stávajících provozních nákladů k vytvoření účelnějších klimatických podmínek nebo k rozšíření provozních kapacit.

Forma a výše podpory:

 • 134V13100 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení. 
  • Základním limitem je výše státního příspěvku (do 100 mil. Kč). Akce nad 100 mil. Kč jsou realizovány na základě rozhodnutí vedení ministerstva.
  • Formou účasti státního rozpočtu lze z pravidla hradit veškeré finanční potřeby spojené s realizací akce vedoucí k dosažení daného cíle akce až do výše 100 %.
  • Akce velkého rozsahu a společenského významu nad 100 mil. Kč, jako jsou rekonstrukce divadel, muzeí, výstavby depozitářů, provozních budov apod. jsou realizovány na základě rozhodnutí vedení ministerstva.
 • 134V13200 Podpora realizace úsporných energetických opatření. 
  • Financování realizace podprogramu ve výši 10,0 mil. Kč ročně je rozpočtováno v rámci kapitoly a bude regulováno dle výše konkrétních požadavků SPO v jednotlivých letech, v rámci výdajových možností kapitoly, a to v souladu se státní energetickou koncepcí.

Specifika a omezení:

 • Ze státního rozpočtu v rámci realizace akce nelze hradit mzdové náklady, provozní náklady na energie, správní poplatky a náklady na propagaci. Správce programu si vyhrazuje právo stanovit potřeby, které nebude možné hradit ze zdrojů SR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru